3 lalaki, nakasuan iti panagikut iti paltog

VIGAN CITY – Napilaan ti tallo a lallaki iti kaso a panaglabsing iti PD 1866 as amended by RA 8294 iti provincial prosecutor’s office, ditoy siudad idi Disiembre 12.

Nainaganan dagiti akusado a da Oscar Toquib y Urbien, 39, naasawaan; Crispin Mamotos y Undiana, 36, baro; ken Arnel Sabado y Cuaresma, 45, baro, agpapada a residente iti Barangay Barbarit, Magsingal, Ilocos Sur.

Idi agarup 1:10 ti bigat ti Disiembre 12, nagturong dagiti polis iti Verano Videoke Bar a masarakan iti Barangay Panay Norte, Magsingal kalpasan a nakaawatda iti report a maysa a lalaki ti nagpaturong iti paltog iti nasao a pagginoman.

Nasabat ken pinasardeng dagiti polis ti nalabaga a Yamaha RS topdown tricycle a nagluganan dagiti suspek iti national highway a sakup ti Barangay Napo iti daytoy met laeng nga ili sada rinikisa dagitoy ken sinukimat ti lugan.

Iti panaginspeksionda, nasukalan dagiti polis ti maysa a cal. 45 pistol Colt Model 1911 US Army nga addaan iti maysa a magasin assembly a nagkarga iti lima a bala.

Naipan iti Ilocos Sur Crime Laboratory Office, Bulag, Bantay, Ilocos Sur ti nasao a paltog para iti ballistics examination.#