3 mangngalap, natiliw nga illegal nga agkalkalap

SANTIAGO, Ilocos Sur – Tallo a mangngalap a taga-Sta. Maria, Ilocos Sur ti natiliwan manen nga agkalkalap babaen ti kompresor itay lawasna iti kabaybayan a sakup ti Barangay Butol ditoy nga ili.

Natiliwan dagiti polis nga indauluan ni SPO2 Reynaldo Galace, Jr., babaen ti superbision ni PSI Cirilo Butigan, hepe ti polis, da  Patricio Diego, 39, naasawaan; Reden Daprosa, 27, baro; ken Reynaldo Santiago, 42, agpapada a residente iti Barangay Lingsat, Santa Maria, Ilocos Sur iti akto nga illegal nga agkalkalap iti kabaybayan a sakup ti nasao a barangay.

Sakbayna, timmawag iti polis ni Vice Mayor Virgilio Pasion iti kaadda dagiti agkalkalap nga illegal iti sakup ti kabaybayan ti Barangay Butol.

Nakumpiska dagiti polis iti ikot dagiti suspetsa ti maysa a compressor, dua a pana, dua a goggles, ken tallo a flashlight.

Naammuan pay a sumangsango ni Daprosa iti illegal a panagkalap.

Nupay kasta, napalubosan dagiti mangngalap kalpasan ti panagmultada.#