3 menor de edad, nabuking a nagtakaw iti tiendaan

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Menor de edad pay laeng dagitoy nga estudiante ngem natureddan a nangserrek iti maysa a puesto iti tiendaan publiko ditoy iti pay met kaltaang ti rabii ti Agosto 13.

Nainaganan dagiti suspek iti parbo a nagan a Marius, 15, Grade 9; Antony, 13, Grade 8; ken Danny, 13, Grade 7.

Agbasbasa amin dagiti suspek iti publiko a sekundaria ditoy nga ili.

Kas maibatay iti report, nasiputan ni Duty Bantay Talna member Ronald Riveral dagiti tallo a suspek iti uneg ti tiendaan publiko ditoy a nakaiggem iti saggaysada a back pack ngem idi immasideg ti guardia, tinarayan lattan dagiti menor de edad dagiti back pack sada naglibas iti nagduduma a direksion.

Sinukimat ni Riveral dagiti back packs ket idi naduktalanna a nagkargada kadagiti nadumaduma a tagilako a mapapati a nakurimes iti saan pay nga ammo a puesto iti tiendaan, kinamatda dagiti suspek a nagtungpal iti pannakaipiskot ti dua kadakuada.

Immawag ni Riveral iti police station sada inimbentario dagiti linaon dagiti back packs.

Nagkarga dagiti back packs iti 86 ballpens, 15 pentel pens, 4 packs colored pen, 5)pencils, 8 shoe glue, 6 note books, 20 pairs of socks, 5 bonnets, 21 pouches, 13 pairs of piercings, 2 face masks, 4 glue sticks, maysa a bull cap, flash light, 7 t-shirts, 3 cans Evaporada milk, handkerchief, trapal, ID sling, toy car, maysa a back pack ken maysa nga sling bag a di pay ammo ti balorna.

Naipan dagiti dua a natiliw a menor de edad para iti dokumentasion ken disposision. (Tawid News)