3 nalmes bayat panagdidigosda iti baybay

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Nagtungpal a nakalidliday ti panagdidigos dagiti aggagayyem kalpasan a tallo kadakuada ti natay gapu iti pannakalmes sadiay Barangay Alangan, ditoy nga ili idi bigat ti Hulio 25.

Nainaganan dagiti biktima ti pannakalmes a da Gelminin Ascaño y Bagyo, 21, single, ken residente iti Barangay Beddeng Laud, Vigan City; Bea Tamargo y Bumatay, ken Maricar Tab y Tamargo, agpada a 9 ti tawenda ken residente iti Barangay Namalpalan, Magsingal, Ilocos Sur.

Iti pannakaisurat daytoy, naitaray ni Lea Alones y Tamargo, 18, awanan asawa, ken residente iti Barangay Capangpangan, Vigan City iti Tolentino Clinic and Hospital, Sto. Domingo ket naireport a nakalasat.

Kas maibatay iti police blotter, napan nagdidigos iti kabaybayan a sakup ti Barangay Alangan, Magsingal dagiti biktima, kaduada da Jomar Alones y Tamargo, 13, ken residente iti Barangay Capangpangan, Vigan City; Angelo Tabangay y Tab, 15; Irish Tab y Tamargo, 12; ken Princes Abigail Tamargo y Bumatay, 5, agpapada a residente amin iti Barangay Namalpalan, Magsingal, Ilocos Sur.

Nagaramat dagitoy iti interior ti pilid kas patawda bayat ti panagdidigosda ngem mapapati a dida nadlaw a naiyanud iti naun-uneg a paset ti kabaybayan ket kellaat a dinupir ida ti dalluyon a puon ti pannakalnebda.

Nangiwayat ti Magsingal Police Station, barangay officials ken residente ti Alangan iti rescue operations ket naalawda dagiti biktima a pakaibilangan da Gelminin ken Lea.

Saanda a nabirokan da Bea ken Maricar.

Naitaray dagiti dua iti Tolentino Clinic and Hospital ket naideklara ni Gelminin a dead on arrival idinto a nakalasat ni Lea.

Idi agarup 3:00 ken 8:30 ti bigat ti Hulio 26, nasarakan ti bangkay da Maricar ken Bea iti igid ti baybay ti nadakamat met laeng a barangay.#