3 nasiiman madama pot session, 2 nakalibas

SAN JUAN, Ilocos Sur – Tallo a lalaki ti nasiiman a madama ti pot sessionda ngem naangotanda ti operasion dagiti polis ket nakalibas ti dua.

Nabigbig ti natiliwa ni John Philip Mercado y Anor, 18, baro, ken residente iti Barangay Lira ditoy nga ili. Nainaganan met dagiti nakalibas a kaduana a da Edison Marantan, ken Edward Marantan, Jr., agpada a residente iti Barangay Pandayan, ditoy met laeng nga ili.

Naammuan ti Tawid News nga idi agarup 10:45 ti rabii ti Disiembre 2, bayat ti panag-patrolia da Barangay Captain Charlie Guiller Martinez ken dagiti tanod, inreport ti maysa a residente ti kaadda ti tallo a lalaki iti uneg ti maysa nga abandonado a balay.

Dagus a nagturong ti grupo iti nadakamat a lugar sada kinordonan ti balay ket nakitada a positibo ti report.

Ngem mapapati a naangotan dagiti suspek ti kaaddada ket naglibasda.

Nupay naipiskot ni Mercado, nakataray dagiti dua a Marantan.

Nakasamsam dagiti barangay officials iti nakaangayan ti pot session iti uppat nga aluminum foil ken maysa a disposable lighter.

Impaima dagiti barangay officials ni Mercado agraman dagiti drug paraphernalia kadagiti nagresponde a polis.

Naipan ti suspek iti San Juan police station para iti dokumentasion ken umisu a disposision.

Iti pannakaisurat daytoy, birbiroken dagiti pannakabagi ti linteg dagiti dua pay a suspek.#