Tawid News Magazine

3 natay iti pagbombaan ti danum

SALCEDO, Ilocos Sur – Tallo ti natay a pakairamanan ti agkabsat idinto a nayospital ti tallo pay a kakaduada gapu ta naangsanda iti napuskol nga asuk manipud iti water pump ti boaster pump ti Candon Water District iti Atabay, iti daytoy nga ili.

Nabigbig dagiti natay a da Engr. Joe Asuncion, naasawaan ken residente ti Banayoyo, Ilocos Sur, agdama nga engineer-maintainer ti nasao a proyekto, ti kabsatna a Casio Asuncion, naasawaan ken taga-Pandayan, San Juan, ken ni Val Arce, residente ti Vigan City.

Nakalasat met ken patay da Avelino Andrada, 44, residente ti Atabay, Salcedo; Lython Rabe, 29, ti Mindoro, Vigan City ken Anthony Laurente, 27, ti Pasungol, Santa, Ilocos Sur.

Iti inisial nga imbestigasion dagiti panakabagi ti linteg, naammuan nga imbaba dagiti biktima ti generator tapno makunnot ti danum iti naaramid a bubon nga aguneg iti 11 a metro. Kalpasan ti maysa nga oras, bimmaba da Casio ken Arce tapno dalusanda ti boaster pump. Di mabayag, kellaat a nagpaarayat dagiti dua.

Insigida a bimmaba iti bubon ni Engr. Asuncion tapno isalakanna ti kabsatna ken pasardengenna ti panagandar ti water pump, ngem napukawna ti puotna gapu iti kapuskol ti asuk a puon ti nakatinnaganna iti bubon.

Nagpatulong ni Engr. Danny Rabe kadagiti residente ket nagtitinnulonganda nga inyaon da Lython Rabe ken Laurente sada intaray iti Salcedo District Hospital.

Babaen ti tulong ti Bureau of Fire Protection ti Candon City, naisang-at da Arce ken dagiti agkabsat nga Asuncion ngem awanen ti biagda.

Mapapati nga asphyxia gapu iti nalang-abda a carbon monoxide ti kangrunaan a nakatayan dagiti biktima ket maikadua laeng a gapu ti panakalmesda.

Exit mobile version