3 top contributors iti Alay Lakad, napadayawan

VIGAN CITY – Binigbig ti city government ditoy ti tallo a top most contributors iti Alay Lakad bayat ti programa kalpasan ti pannagna dagiti agtuturay, estudiante, barangay officials, government officials, kamkameng ti media, non-government organizations ken dadduma pay a sektor itay nabiit.

Binigbig ti city government ti Department of Education, Vigan; University of Northern Philippines ken ti Ilocos Sur National High School a kas top three contributors iti Alay Lakad.

Nagrubbuat dagiti partisipante iti lima a nadumaduma a lugar a pakaibilangan ti Barangay Ayusan, Beddeng Laud, Pantay Laud, ken Rugsuanan sada nagtutugmok iti Plaza Burgos a nakaangayan iti programa ken panagehersisio.

Tinawen nga angayen ti city government ti Alay Lakad a no sadino a ti mapastrek ket  agpaay a pondo iti livelihood projects para kadagiti out of school youth ditoy siudad.#