30 kalding, 2,000 Sasso a piek, naiwaras kadagiti mannalon

SAN JUAN, Ilocos Sur – Tallopulo nga imported ti pulina a kalding ken nasurok a 2,000 a piek ti sasso ti inwaras da Gov. Luis “Chavit” Singson ken Vice Gov. Deogracias Victor Savellano kadagiti agduduma nga asosasion iti probinsia iti BArang-ay Demofarm itoy nga ili idi Disiembre 24.

Kinuna ni Singson a paset daytoy ti agtultuloy a programa ti gobierno probinsial para iti pannakapataud ti ad-adu pay a pagsapulan dagiti umili babaen ti panagtaraken iti dingo iti paraanganda.

Nairugi idi 2008 bayat ti kinagobernador ni Savellano a maikkan iti 100 a piek ti maysa nga asosasion tapno taraknenda sadanto isubli ti walo inton agdagsenen dagitoy iti dua a kilo tapno maikkanda manen iti sabali pay a 100 a piek. Naiwaras pay iti organisasion ti maysa a toro a kalding a mangmanada iti 25 a native a kabay-an a kalding tapno  dumakkel ti puli dagiti mayanakda.

Pinasiar pay ti dua nga opisial ti agduduma a paset ti demofarm kangrunaanna ti ayan dagiti grafted a mangga ken saba a napataud babaen ti tissue culture.

“Kasapulan a maiwaragawag dagitoy iti amin a paset ti Ilocos Sur tapno mapagnumaran ti amin dagitoy baro a takuat iti panagtalon.” kinuna ti gobernador.

Kabayatanna, inyawat met ti gobernador ti tseke nga aggatad iti P500,000 iti BILEG ti Pangada iti ili a Sta. Catalina bayat ti Christmas party ti organisasion itoy met laeng nga aldaw a pagkapital dagiti kameng kangrunaanna iti panagmulada kadagiti nateng kas iti cauliflower ken repolio.

Dinawat ni Singson kadagiti opisial ken kameng ti organisasion a padakkelenda ti naited a pondo tapno ad-adu pay ti matulongan a miembro idinto nga inkarina a nayonanna pay ti inyawatna a pondo no makitana a nasayaat ti panangmaneharda iti daytoy.

Inkari pay ti gobernador ti panangipasiarna kadagiti mannalon ditoy iti Taiwan tapno agobserbada iti wagas dagiti Taiwanese nga agmula iti natnateng a nabalinda nga ipakat ditoy.

“Mas abanseda sadiay ket ammok nga adu ti masursuroyo tapno sumayaat ti kalidad dagiti produkto ken umadu ti maapityo,” kinuna ni Singson. (Mancielito S. Tacadena)