30 pamilia iti Vigan City, ibalayan ti Gawad Kalinga

VIGAN CITY – Maigannuat ti maysa a proyekto ti pabalay ditoy siudad babaen ti Gawad Kalinga ken iti pannakitinnulong ti Rotary Club of Vigan ken ti gobierno ti siudad ditoy.

Nagpinnirma da Mayor Eva Marie S. Medina a nangibagi iti Vigan City government, ni regional coordinator Lyndon Bonzon a nangibaga iti Gawad Kalinga ken ni Dr. Digna Ragasa, project coordinator ken nangibagi iti Rotary Club of Vigan iti katulagan ti pabalay para kadagiti marigrigat ken awan bukodda a balay a residente ditoy itay Enero 22, aldaw a pannakaselebrar ti maikapito nga anibersario ti panagbalin daytoy ngulo ti probinsia a component city.

Sagudayen ti nasao a katulagan nga ited ti gobierno ti siudad ti lote a pakabangonan ti pabalay, ti Gawad Kalinga ti mangited kadagiti maaramat a material a maaramat idinto nga ipaay dagiti benepisario iti libre a trabaho iti pannakaipatakder dagiti balay.

Mabenepisiaran ditoy ti 30 a marigrigat a pamilia a residente ditoy siudad.

Kinuna ni Bonzon a maragsakan iti pannakairugi ti umuna a Gawad Kalinga housing project iti Vigan City sana innayon a mangnamnama a maluktan pay ti sabsabali a Gawad Kalinga site saan laeng nga iti Vigan no di pay iti sibubukel a probinsia.

Dinayaw ni Bonzon ti panangsalsaluad dagiti taga-Vigan ti tawidna a sanikua, kas met iti panangpreserba ti Gawad Kalinga iti kultura ken tradision nga “adda kadatayo, saan laeng a bilang taga-Ilocos Sur no di pay kas Filipino”.

Kinuna ni Bonzon a naipangruna nga espiritu ti Gawad Kalinga ti  Bayanihan, ti “pudpudno a tradision ti amin a Filipino”.

Kinuna pay ni Bonzon nga ipakpakat ti Gawad Kalinga ti Bayanihan babaen ti panangipatakderda kadagiti balbalay para kadagiti marigrigat nga umili.

Kinuna met ni Ragasa a “nakulding” idi tinawagan ti kayongna ken ti kabsatna ket impakaammoda kenkuana a nangtedda ken dagiti kakabagian ken gagayyemda iti donasion a kuarta iti Gawad Kalinga a pangpatakder iti balay para kadagiti basbassit ti gasatda a kakailian ken ti kiddawda a maited ti proyekto iti Siudad ti Vigan.

“Nakuldingak idi mangegko manipud iti city government babaen ken ni Mayor Eva Marie S. Medina a siannugotda a mangited iti lote para iti maipatakder a balay,” kinuna ni Ragasa idinto nga innayonna a “…daytoy ti pudpudno a panagtignay a makisinnaray.”

Kalpasan ti programa, naikali ti time capsule para iti pannakaipatakder ti pabalay iti Barangay Capangpangan ditoy siudad.#