Motorsiklo, natakaw iti parkingan

VIGAN CITY – Iti baet a naiparking ti motorsiklo iti matatao a lugar, di latta naggudeng dagiti mannibrong a nangitaray iti nasao a lugan.

Nagreport iti polis ni Sharon  Pagalanan y Agalos, 31, balasang, ken residente iti Barangay San Jose, Vigan City, a natakaw ti nangisit a motorsiklona a Mio Sporty nga imparkingna iti agarup 11:55 ti bigat ti Oktubre 29 iti Jose Singson Street, Barangay VIII nga asideg iti Vigan Landmark sa napan nag-shopping iti nasao a pagtagilakuan.

Idi agsubli ni Pagalanan iti nakaiparkingan ti luganna idi agarup 12:15 ti malem, awanen ti motorsiklona.

Sinawar ni Pagalanan ti luganna ket idi saanna a masapulan, inreportnan iti polis.

Di nasapulan dagiti polis ti nasao a motorsiklo iti panagrekoridada.#