4 balay nasukisok, 5 paltog, balbala, nakumpiska

PANGASINAN – Lima a paltog ken nadumaduma a bala ti nakumpiska ti kapolisan iti nagsasaganad a search operations nga inwayatda sadiay Balungao ken Bolinao idi agsapa ti Hunio 21.

Idi agarup 4:45 ti bigat daytoy a petsa, babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Ma. Elena M. Aguilar ti Regional Trial Court Branch 70, Burgos, Pangasinan, naggigiddan a sinukisok dagiti nagtipon nga elemento ti Balungao Police Station, PPSC, PIB ken PIDMB ti balay da Mario Tugade Valerio, Rudy Soriben Peralta, ken Domingo Sayaboc Parlan, 52, naasawaan, mannalon ket nakakumpiskada kadagiti paltog ken nadumaduma a bala.

Nakakumpiska dagiti operatiba iti maysa a cal. 38 revolver nga Smith and Wesson nga awanan serial number ken uppat a bala para iti cal. 38 iti balay ni Tugade; maysa a cal. 38 revolver (snub nose), Smith and Wesson nga awanan serial number ken uppat a bala para iti cal. 38 iti balay ni Soriben; ken maysa a short improvised cal. 22 automatic pistol nga awanan marka ken serial number ken maysa nga air gun rifle iti balay ni Sayaboc.

Kabayatanna, idi agarup 5:00 ti agsapa iti daytoy met la a petsa, sinukisok dagiti nagtipon nga elemento ti Bolinao Police Station ken Pangasinan PIB ti balay ni Zandro Rosete y Manarang, 37, residente iti Barangay Catungi, Bolinao, a nagresulta iti pannakakumpiska ti maysa a homemade Cal. 38 revolver ken uppat a bala ti cal. 38.

Agdama nga at large ni Tugade idinto a naikustodia dagiti naaresto agraman dagiti nakumpiska a paltog ken balbala iti Balungao Police Station para iti umisu a disposision. (PRO1 report)