4 big screens maipasdek iti Quirino Stadium para Pacquiao-Mayweather bout

VIGAN CITY – Uppat a dadakkel nga screen ti pinaikabil ni Governor Ryan Singson iti nadumaduma a paset ti Quirino Stadium tapno maakomodor ti manamnama a rinibu a tattao nga agbuya iti Pacquiao-Mayweather fight of the century a maangay inton Mayo 3 (Philippine time)

Mismo a binisita ni Singson ti venue a pakaipabuyaan ti tagtagiuray dagiti apisionado ti boksing a buyaen.

Kinuna ni Singson a manamnama a rinibu a tattao ti agbuya iti mega fight da Pacquiao ken Mayweather isu a mangikabil ti gobierno probinsial iti uppat a big screens iti Quirino Stadium tapno maakomodar dagiti agbuya.

“Iti panagkitami ket agkurang ti uppat nga screen isu nga agnayonkami pay iti maysa tapno ma-accommodate amin nga umay agbuya,” kinuna ti gobernador.

Impalgak ti gobernador nga addanto iti Quirino Stadium iti dayta nga aldaw tapno makipagbuya kadagiti tattao iti daytoy fight of the century iti nagbaetan ti dua a malalaki a boksingero.

“Punnuentayo ti Quirino Stadium iti agbuya iti laban da Congressman Manny Pacquiao ken Mayweather,” kinuna ni Singson idinto nga innayonna a libre ti panagbuya dagiti tattao.

Kinuna ni Singson a napanunotda a maipabuya ti panagboksing da Pacquiao ken Mayweather iti Quirino Stadium tapno maipakita kadagiti umili ti dakkel a nagprogresoanna.

“Ninety percent a nalpasen ket iti apagbiit a panawenen, maangayton ti ribbon cutting daytoy napapintas a Quirino Stadiumtayo,” kinuna ni Singson.

Daytoy panagboksing da Pacquiao ken Mayweather ti maibilang a kabaknangan a rupak iti ring agsipud iti kadakkel ti purse nga awaten tunggal maysa ken tapno maammuanen no asino kadakuada ti pudpudno a pound for pound king iti rueda.

Iti daytoy a bout, liamado ni Mayweather agsipud iti rekordna a 47-0, 26 knockouts idinto a 57-5-2, 38 KOs ni Pacquiao.

Nagkampeon ni Mayweather iti lima a weight classes idinto a walo a weight divisions ti nagkampeonan ni Pacquiao, kakaisuna a boksingero a nakagun-od iti dayta.

Mapattapatta nga umawat ni Mayweather iti $180 million idinto nga umawat ni Pacquiao iti $120 million.

Sabali laeng ti pay-per-view a mapattapatta a mangited iti minilion a doliar kadakuada.

Manipud pay la idi 2009 a nangrugi ti negosasion iti panagsango dagiti dua a malalaki a boksingero ngem adu ti pambar ni Mayweather.

Inyawis ni Singson ti ipapan panagbuya dagiti kailianna iti Quirino Stadium tapno “sangsangkamaysatayo, suportarantayo ni Cong. Manny Pacquiao”.#