4 boga, nakumpiska

NARVACAN, Ilocos Sur – Uppat nga ay-ayam a kanion a maaw-awagan iti “boga” ti kinumpiska dagiti polis kas paset ti kampaniada maikontra iti illegal a paputok iti masungad a Paskua.

Tinarayan dagiti di nabigbig a menor de edad dagiti boga idi nakitada dagiti polis nga umasideg iti yanda idi agarup 8:00 ti rabii ti Disiembre 4.

Nakangeg dagiti polis iti kanalbuong bayat ti panagpatroliada iti Barangay Bulanos iti dayta nga oras ket idi immasidegda, nakitada ti uppat a menor de edad a nagtaray nga immadayo.

Impan dagiti polis dagiti boga iti police station para iti umisu a disposision.#