4 mangngalap, naireport a mapukpukaw

BANTAY, Ilocos Sur – Imbilin ni
Police Senior Supt. Virgilio Fabros iti kapolisan ti Sta. Cruz iti
pannakabirok ti dua a mapukpukaw a mang-ngalap manipud iti Barangay
Mantanas iti nadakamat a lugar.Nainaganan dagiti dua a mapukpukaw
a mangngalap a da Fernando Vallejo, 37, naasawaan, ken Roger
Cudiamat, 37, naasawaan, ag-pada a residente iti Barangay Mantanas,
Sta. Cruz, Ilocos Sur.

Timmapog dagiti dua iti baybay ala
una y media iti parbangon ti Enero 13 ngem saanda pay a naggawid.

Naglugan dagiti mangnga-lap iti
bangka a nagmarka iti kolor nga orange ken yellow.

Mapapati a naitawtaw dagiti dua
gapu iti dakkel a dalluyon a parparnuayen ti amian.

Kabayatanna, dua pay a mangngalap
manipud iti Barangay Daclapan, Cabugao, Ilocos Sur ti naireport a
mapukpukaw iti taaw.

Nagpatulong iti radio ken iti PNP
dagiti kakabagian da Richard Sunio, 28, ken Pacito Raqueño,
40, agpada a resi-dente ti Barangay Daclapan, Cabugao Ilocos Sur para
iti pannakabirok dagitoy a mangngalap a mapapati a naitawtaw iti
baybay gapu iti dadakkel a dalluyon.

Segun
dagiti kakabagian dagiti dua a mangngalap, nagpataaw dagitoy idi
Enero 13 ngem saanda pay a naggawid.#