Tawid News Magazine

4 sabali pay nga estudiante, mangisursuro, linuganan dagiti espiritu

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Uppat pay nga agad-adal ken maysa a mangisursuro ti naluganan itay lawasna iti maysa a pagadalan ditoy.

Dua a fourth year students ken dua a third year students iti San Esteban National High School ditoy ti linuganan dagiti mapapati a dakes nga espiritu bayat ti kaaddada iti pagadalan. Naluganan ti mangisursuro kabayatan ti maisaysayangkat a panangagas kadagiti biktima idiay Santa Maria, Ilocos Sur.

Daytoy ti maikadua a gundaway a naluganan dagiti agbasbasa ditoy iti daytoy a bulan.

Sakbayna, naluganan ti 13 nga estudiante a puon ti nakasuspensuan ti klase.

Naammuan ti Tawid News Magasin a mabuteng pay laeng dagiti biktima ken saan a palubosan ida dagiti nagannak kadakuada a mapanda pay agbasa.

Kuna dagiti biktima a maysa a babai a mapapati a narames, ti asawana ken maysa a gayyemda dagiti nanglugan kadakuada.

Napasamak ti insidente kalpasan ti nobena nga isaysayangkat ti nasao a pagadalan.

Madaman ti panagnobena ti SENHS tapno mapaksiat ti dakes nga espiritu idinto a naipaserra ti kasilia a mapapati a paggigianan dagiti dakes nga espiritu.

Awan pay ti palawag ti simbaan mainaig iti pannakalugan dagiti estudiante.

Kuna ni Emilio Ayson, prinsipal ti pagadalan nga ita la nga adda mapasamak a kastoy iti pagadalanda.

Exit mobile version