LONGGANISA STREETDANCING COMPETITION.

LONGGANISA STREETDANCING COMPETITION. Reprep dagiti sangaili ken turista a
nagdudupudop iti Quezon Avenue tapno agbuyada iti Longganisa Streetdancing Competition
(ngato) a naangay idi Enero 22, 2016, pannakarambak ti aldaw a panagbalin ti Vigan a
maysa a siudad. Maysa ti longganisa kadagiti nalatak a produkto ti Vigan City a magustuan
a gatangen dagiti turista kas pasalubong iti panagpallailangda ditoy siudad. (Tawid News)