4,379 mannalon, immawat iti ganagan

CABUGAO, Ilocos Sur – Naiwarasen dagiti ganagan nga insagut ti gobierno probinsial kadagiti mannalon ditoy nga ili bayat ti selebrasion ti panagpiestana idi Abril 23.

Agdagup iti 4,379 dagiti mannalon a benepisario iti programa iti agrikultura ti gobierno probinsial iti babaen ti liderato ni Gov. Ryan Singson ken iti suporta ti gobierno munisipal nga idadauluan ni Mayor Edgardo S. Cobangbang, Jr.

Mismo a ni Singson ti nangidanon dagiti ganagan, malaksid laeng dagiti ramit-talon, kas nakiddaw babaen ti resolusion dagiti barangay officials ditoy nga ili.

Sumagmamano a mannalon ti nagreklamo ta mapapati a nadawatanda iti kuarta tapno maalada ti ganagan a para kadakuada.

Alegasion met dagiti dadduma a kasapulan a nakiparadada iti selebrasion ti Agriculture Day tapno maalada ti bagida a ganagan.

Ngem inlawlawag ni Mayor Cobangbang a naggapu dagiti ganagan iti gobierno probinsial ket awan karbengan ti munisipio nga agsingir iti aniaman a kantidad kadagiti mannalon para iti pannakaala dagiti ganagan.

Innayon ni Cobangbang a saan met a requirement ti pannakiparada dagiti mannalon tapno maalada ti ganaganda.#