44 water pumps naiwaras

SINAIT, Ilocos Sur – Winarasan ni First District Congressman Ryan Singson iti saggaysa a water pump dagiti uppat a pulo ket uppat a barangay ditoy nga ili itay nabiit.

Mismo a naiyawat dagiti water pump agraman hose iti barangay captain ken presidente ti asosasion dagiti mannalon iti kada barangay.

Inyunay-unay ni Singson a saan laeng nga agpaay iti barangay captain wenno lider dagiti mannalon dagiti nasao a bomba no di agserbi para iti amin a mannalon.

Sakbayna, nagiwarasen ni Singson kadagiti water pumps iti tunggal barangay ti San Ildefonso ken Cabugao.

Manamnama a sumarsaruno a mawarasan iti masakbayan dagiti dadduma pay nga ili iti umuna a distrito.#