5 lallaki, natiliwan nga agbubontayog

CANDON CITY – Lima a lallaki ti tiniliw dagiti polis gapu iti panagsusugalda iti asideg ti maysa a fast food chain iti Barangay San Jose ditoy siudad idi Septiembre 2.

Natiliw bayat ti panagsusugalda iti bontayog da Jan Vincent Mangay-ayam y Tabuso, 36, naasawaan; Amante de Guzman y Damas, 32, naasawaan, agpada a residente iti Brgy. Sto. Tomas; Chanty Coyang y Adusen, 37,  naasawaan, residente iti Brgy. Palacapac; Mario Valdez y Gacusana, 42, naasawaan ken residente iti Brgy. Cubcubuot,  ditoy Candon City amin;  ken Rudy Ballesteros y Lardizabal, 42, balo ken residente iti  Brgy. Catayagan, Sta. Lucia, Ilocos Sur.

Nakakumpiska dagiti polis iti 14 a sag-P20.00; 3 a sag-P100.00; maysa a P50.00; 9 a P1.00; 2 a P5.00 coins ken maysa a P10.00 a pusta ken  2 a P.25 nga inusarda a pagbontayog.

Naidatagen ti rekord ti kaso a panaglabsing maikontra iti PD 1602 maikontra kadagiti lima.#