5 luglugan, nagkarambola

CANDON CITY┬á – Lima a lugan ti nagkakarambola idi mapapati a naawanan iti preno ti maysa a delivery truck bayat ti panagdaliasatna idiay Bucong Bridge iti Barangay Balingaoan, ditoy siudad idi Septiembre 12.

Nainbolbar iti karambola dagiti lugan ti Honda Civic nga addaan plaka AEC-340 ken minaneho ni Juanito Tabuno, Jr., residente iti Barangay Casili, Santo Domingo, Ilocos Sur; Kia Picanto, AFA-307 a minaneho ni Romulo Venus, Jr., residente iti Barangay Cabungaan, Laoag City; Toyota Tamaraw FX, WDU-984 a minaneho ni Bonifacio Martes, agnaed iti Poblacion Sur, Banayoyo, Ilocos Sur; delivery jeep, PJW-840 a minaneho ni Edwin Montero, residente iti Barangay Lang-ayan, Santiago, Ilocos Sur ken ti 14-wheeler truck ti Javier Trading Corporation, addaan plaka AVT-963 a minaneho ni Ruel Tapicera, residente iti Barangay Lingsat, Bantay, Ilocos Sur.

Naammuan iti naisayangkat nga inisial nga imbestigasion a mapapati a naawanan iti preno ti agpaabagatan a truck  ket dinungparna ti kutit ti Honda Civic a nakasardeng iti abagatan a lane a nakaigapu ti panangdungpar daytoy iti Kia.

Nagpadaya ti truck ket sinapgidna ti agpaamianan nga FX a nangdungpar met iti dyip.

Nupay nadadael dagiti nagkarambola a lugan, awan ti nasugatan kadagiti nagmaneho. (Danny Antalan)