5 sakana a nuang, dakkel nga atraksion iti piesta

SAN VICENTE, Ilocos Sur –  Nagbalin a kangrunaan nga atraksion bayat ti Farmer’s Day ditoy nga ili ti maysa a nuang a lima ti sakana.

Naawis ti nasao a nuang ti imatang dagiti turista ken sangsangaili idi naisalip daytoy iti “Kalabaw Mo, Bihisan Mo” kas tampok nga aktibidad ti Farmer’s Day bayat ti panagpiesta daytoy nga ili idi Abril 23.

Ni Barangay Captain ti Lubong Juanita Ragil ti akinkukua iti nasao a nuang ngem tartaraknen ni George Rafanan.

Nupay saan a nangabak ti nasao a nuang iti pasalip, naikkan iti special award gapu iti naidumduma a langana. (Mancielito S. Tacadena)