50 pellet guns, kinumpiska dagiti polis

CANDON CITY – Limapulo a pellet guns a mailaklako kadagiti pagtagilakuan ditoy siudad ti kinumpiska dagiti polis idi Enero 23.

Segun ken ni Police Supt. Marlo Castillo, hepe ti polis, ditoy siudad, nakakumpiska dagiti polis iti 43 pellet guns iti Yeyeye Commercial Marketing a kukua ni Andy Sy, 26, ken 9 a pellet guns ken 18 bala a naikabil iti selopin ti ice candy ti nakumpiskada iti paglakuan ti maysa a Tarhata Biala a masarakan iti maikadua a kadsaaran ti Candon Public Market.

Nakumpiska dagiti nasao a tagilako agsipud ta adda ordinansa ditoy siudad a mangiparit iti panaglako kadagiti ay-ayam a paltog nga addaan kadagiti bala a makadangran.

Naammuan a napagmulta dagiti akinkukua.#