57 polis, nagsanay a mangited seguridad iti VIP, nangangato nga opisialda

SAN FERNANDO CITY – Limapulo ket pito a polis iti rehion ti nagsanay iti regional headquarters ditoy itay nabiit iti panangipakat iti seguridad ken proteksion kadagiti very important persons.

Naggapu dagiti nagseminar manipud iti Regional Mobile Group 1 (50); La Union PPO (1); Office of the Regional Director (4); ken Explosive and Ordnance Division (2).

Kinuna ni PNP Regional Director Police Chief Supt. Ramon Gatan a naisayangkat ti seminar tapno maidur-as ti kapabilidad dagiti personnel a matudingan a mangipaay iti seguridad kadagiti senior PNP officers ken sibilian a VIP officials.

Naiyadal iti seminar dagiti standard procedure iti panangseguridad iti maysa a VIP bayat ti pannagnana wenno panagbiahena bayat ti panagatendarna iti maysa nga aktibidad wenno pasken, wenno adda maal-alimadmad a panangpanggep a mangpapatay wenno mangtambang iti nasao a VIP.#