62nd Palanca Awards fetes Outstanding Literary Treasures

Winners of this year’s Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (Palanca Awards) were honored in the annual awarding ceremonies held at The Peninsula Manila in Makati City.

Now on its 62nd year, the Palanca Awards received a total of 1,077 entries in 20 categories. Out of these submissions, 59 winning works were selected from 58 writers – with half (29 authors) are first-time winners.

Joining the esteemed roster of the Palanca Hall of Fame awardees this year is multi-awarded poet, fictionist and author Peter Solis Nery. He clinched the prestigious distinction after winning his fifth first prize for “Punctuation” under the Poetry for Children category.

During the gala ceremonies, the Gawad Dangal ng Lahi was conferred on guest of honor Department of Tourism Secretary Ramon R. Jimenez, Jr.  Sec. Jimenez is a writer, mentor, former instructor, marketing communications expert, and one of the pillars of Philippine advertising. As the creative force behind the latest tourism campaign, Sec. Jimenez hopes to build enough energy around tourism to give the Philippines a positive image, making it a key driver of the country’s socio-economic progress.

The Palanca Awards, the country’s most prestigious and longest-running literary competition, was established in 1950 in honor of Don Carlos Palanca, Sr.  The Awards aims to help develop Philippine literature by providing incentives for writers to craft their most outstanding literary works and by being a treasury of the Philippines’ literary gems from our gifted writers and to assist in the dissemination to the public, particularly the students.

Now hosting a total of 2,111 winning works, the Palanca Awards has been enriching the country’s cultural heritage by recognizing the best works all over the country. What started as a small yet potent collection of six short stories in 1951 has now grown into a wide and deep treasury of the finest of Philippine literature in 22 categories.

The Carlos Palanca Foundation currently has in its collection 542 short stories, 372 collections of poetry, 214 essays, 349 one-act plays, 188 full-length plays, 60 teleplays, 57 screenplays, 154 stories for children, 34 futuristic fiction stories, , 83 student essays, 36 novels, and 22 collections of poetry for children. These winning works are continuously made accessible to students, and all researchers and lovers of literature through the Foundation library and its official website, www.palancaawards.com.ph.

 

This year’s winners include:

 

FILIPINO DIVISION:

 

Dulang Pampelikula

1st – Rodolfo Vera (Death March)

2nd – Richard S. Legaspi (Primera Bella)

3rd – Mia A. Buenaventura (Ang Bulag na Musikero)

 

Dulang Ganap ang Haba

1st – Vincent M. Tañada (Ang Bangkay)

2nd – Luciano Sonny O. Valencia (Ang Penitensiya ni Tiyo Renato)

3rd – Allan B. Lopez (Melodrama Negra)

 

Dulang May Isang Yugto

1st – Joshua Lim So (Joe Cool: Aplikante)

2nd – Renerio R. Concepcion (Kumandong Nakaiswat)

3rd – Erick D. Aguilar (Terminal)

 

Tula

1st – Enrique S. Villasis (Crocopedia)

2nd – Kristian Sendon Cordero (Pagsalat sa Pilat)

3rd – Alvin C. Ursua (Kumpuni)

 

Tulang Pambata

1st – John Enrico C. Torralba (Gusto Ko Nang Lumaki)

2nd – Peter Solis Nery (Sa Mundo ng mga Kulisap)

3rd – Nely T. Azada (Sampung Tula Para sa mga Bata)

 

 

Maikling Kuwento

1st – Mark Benedict F. Lim (Banaag)

2nd – Honorio Bartolome de Dios (Ang Tawo sa Puso ni Teresa)

3rd – Mar Anthony Simon dela Cruz (Darleng)

 

Maikling Kuwentong Pambata

1st – Will P. Ortiz (Ang Tatlong Bubwit at Bangkang Marikit)

2nd – Bernadette V. Neri (Atang sa Kaluluwa nina Apong Salawal at Apong Saya)

3rd – Luz B. Maranan (Ang Pangat, ang Lupang Ninuno, at ang Ilog)

 

Sanaysay

1st – Niles Jordan Breis (Go-See, Kraw Gen, Intro: Sa Daigdig ng Promo)

2nd – Elyrah L. Salanga-Torralba (Utang Ina)

3rd – Jing Panganiban Mendoza (Redempsiyon)

 

Kabataan Sanaysay

1st – Jan Francis B. Asis (Sa Ingit ng Pinto)

2nd – Gerome E. De Villa (Sa Aking Pagbuklat sa mga Makabagong Pahina)

3rd – Jueliand Peter A. Perez (Madyik Bisikleta)

 

 

ENGLISH DIVISION:

 

Full-length Play

1st – Robert Arlo B. De Guzman (Practical Aim)

2nd – Jorshinelle Taleon-Sonza (The Passion of Andres)

3rd – Jose Ma. D. Manalo (Manilatown)

 

One-act Play

1st – No winner

2nd – Joachim Emilio B. Antonio (The Dust in Your Place)

-3rd – Patrick John R. Valencia (In Bed with My Mother)

 

Poetry

1st – Carlomar Arcangel Daoana (The Elegant Ghost)

2nd – Charmaine L. Carreon (The Yonic Lover)

3rd – Jason Leo G. Asistores (Waiting and Other Poems)

 

Poetry for Children

1st – Peter Solis Nery (Punctuation)

2nd – Anca Bautista (Magic Is and Nine Other Magical Poems)

3rd – Raymundo T.Pandan, Jr.  (The Ocelot and Other Poems)

 

Short Story

1st – Rebecca E. Khan (In Transit)

2nd – Ian Rosales Casocot (It Always Breaks My Heart a Little to See You Go)

3rd – Lystra Aranal (Bright Lights)

 

 

Short Story for Children

1st – Grace D. Chong (The White Shoes)

2nd – Raymund M. Garlitos (Lauan, The Seed that Wanted to Fly)

3rd – Aleli Dew B. Ayroso (Mister World and His Magical Box)

 

Essay

1st – Hammed Q. Bolotaolo (Of Legends)

2nd – Martin V. Villanueva (Dao)

3rd – Irwin Allen B. Rivera (Patterns)

 

Kabataan Essay

1st – Katrina Bonillo (Chapter One: DOWNLOADING)

2nd – Sari Katharyn Molintas (Being Bookish)

3rd – Jhesset Thrina O. Enano (What We Are Losing)

 

REGIONAL DIVISION:

 

Short Story – Cebuano

1st – Noel P. Tuazon (Duhiraw)

2nd – Richel G. Dorotan (Ang Tulo Ka Mayor sa Hinablayan)

3rd – Rev. Fr. Rey B. Araneta, CM  (Abog sa Flyover)

 

Short Story – Hiligaynon

1st – Alice Tan Gonzales (Lanton)

2nd – Dr. Jesus C. Insilada (Panubok sa Pula Nga Pulos)

3rd – Alain Russ Dimzon (Binukot)

 

Short Story – Iluko

1st – Danilo B Antalan (Dagiti Sala Ti Panawen)

2nd – Fernando Sanchez (Babato)

3rd – Sherma E. Benosa (Dagiti “No La Koma “ ni Monika)

 

HALL OF FAME AWARDEE FOR 2012:

 

Peter Solis Nery

 

First Prize Winning Works:

1998 – “Lirio,” Short Story – Hiligaynon

2007 – “Candido,” – Short Story – Hiligaynon

2008 – “The Passion of Jovita Fuentes,” Full-length Play

2011 – “Donato Bugtot,” Short Story – Hiligaynon

2012 – “Punctuation,” Poetry for Children.#

 

Eroplano naikras iti bantay

 

CERVANTES, Ilocos Sur – Nasuerte  daytoy piloto nga Indonesian National ta naliklikanna ti kumpay ni Patay kalpasan a naikras ti linugananna nga eroplano iti  kabanbantayan a sakup ti Sitio Maslo, Brgy. Dinwede West, ditoy nga ili idi malem ti Setiembre 3, 2012.

Nainaganan ti piloto a ni Michael Djaja, 19, baro, estudiante iti Leading Edge International Aviation Academy, Puro Point, San Fernando City, La Union.

Iti report manipud iti police station ditoy, pinatayab ni Djaja ti single engine Cessna 152 Plane RPC 6971 idi agarup alas onse ti bigat ti Septiembre 3 ket agam-ampayag iti 3,000 feet above sea level iti panagsublina iti pagadalan idi nadlawanna nga adda ubo ti makina daytoy sa kellaat a nagsardeng a nakaigapu iti emerhensia nga isasangladna iti nasao a lugar.

Naimatangan ni Eric Silano y Owayet ti panagsuek ti eroplano ket inreportna daytoy kadagiti kalugaranna sada nagturong iti nakatinnagan ti lugan tapno tulonganda ti piloto.

Nasarakanda ni Djaja a naipit ket inakkalda sada impan iti Sitio Batawang, nangruna iti pagtaengan ni Barangay Kagawad Rolando Adiwang.

Nabtak ti bibig ni Djaja ken nadundunor ti nadumaduma a paset ti bagina. Nupay kasta, awan ti grabe unay a sugatna.

Immarayat met dagiti polis nga indauluan ni Police Senior Inspector Joel Lagto, OIC, ken maysa a bunggoy ti Philippine Army nga indauluan ni Second Lt. Alvin dela Cruz ket iti inwayatda nga inbestigasion, nakumpirmada a maymaysa ni Djaja a nakalugan iti eroplano.

Dimteng met ti Philippine Air Force, Department of Transportation and Communication, ken ti LEIA ket intarayda ti piloto iti Lorma Medical Center iti San Fernando City tapno mataming dagiti sugatna.

Agtultuloy ti panagimbestiga ti Civil Aviation Authority of the Philippines mainaig iti insidente.

Pinatayab ti Indonesian national ti eroplano tapno makumpleto ti orasna a nagsanay.

Iti pannakaisurat daytoy, saan pay a naibaba ti eroplano iti nakaisalatanna.#