70 papadi, nakipartisipar iti tennis tournament

VIGAN CITY – Agarup pitopulo a papadi ti nakipartisipar iti tennis tournament a naangay ditoy siudad idi Nobiembre 30 agingga iti Disiembre 2.

Daytoy ti maika-15 a pannakaigannuat ti paay-ayam iti tennis a nakisalipan dagiti papadi ken maikadua a gundaway ditoy siudad, segun ken ni Msgr. Vicente Avila, kura paroko ti St. Paul Parish ti Vigan City ken agdama a presidente ti grupo ti clergy ti Arkidioses ti Nueva Segovia.

Kinuna ni Fr. Avila nga idi damo a naaramid ti torneo ti tennis, dagiti pay laeng sabasabali a parokia iti akin-amianan a Luzon dagiti nakipaset, ngem naawis itan a makipartisipar dagiti parokia manipud iti dadduma pay a paset ti Luzon a pakairamanan ti Metro Manila ken iti sumagmamano a lugar iti Visayas ken Mindanao.

Kinuna ni Fr. Avila a malaksid a naragsak ti panagsasarak ken panagaayamda kas maymaysa a bokasion dagiti umaayam iti tennis iti intero a pagilian, adda pay dagiti benepisio nga itden ti torneo kas iti nasayaat a salun-at.

Innayon ni Fr. Avila a kabayatan ti kaadda dagiti papadi iti Vigan City, ginundawayanda metten ti nangpasiar kadagiti nadumaduma a lugar ditoy siudad, nangruna iti Heritage Village a nalataken a daydaywen dagiti turista. (Manipud iti report ni Edison Raboy, TVigan)