740 ti bunga daytoy a saba a patanor ti mannalon iti San Julian, Vigan City

VIGAN CITY. Karkarna daytoy mula a saba ni Jessie Raboy ti San Julian Norte ditoy a siudad agsipud ta saan nga agsardeng nga agbunga uray nasuroken a maysa katao ti kaatiddog ti binuligna.

Mapattapatta nga agdagupen iti 740 ti bunga daytoy a saba a maatap a maysa a klase ti lakatan ken sentro ti imatang dagiti tattao a nagbuya iti parada dagiti produkto ditoy siudad idi Enero 23 a pannakarambak ti Agriculture Day.

Iti interbio kenkuana iti DZTP, nadakamat ni Mang Jessie nga immulana idi Hulio 2010  daytoy a saba a naggapu iti maysa a kaanakanna ket nasdaaw ta idi nagbunga, tuloy-tuloy metten.

Agatiddog ti bulig ti saba iti 72 inches, 53 ti sapadna, ken aganay 740 ti bilang ti bungana no maikontar a 14 a bunga ti adda iti maysa a sapad.

Kinuna ni Mang Raboy nga inud-odan dagiti barangay officials ti San Juan Norte a  mairaman a maiparada ti sabana kas produkto ti barangayda.

Impalgak ni Mang Jessie a nupay addan napatanor a saba iti barangayda a nagbunga iti adu, saan a kas karabuy iti mulana.

Kabayatanna, agduduma a ramit a mausar iti panagtalon ken panagkalap ti impaima ti city government ditoy iti City Agriculture and Fisheries Council (CAFC) idi Enero 23 bayat ti Balikatan-Agriculture Night a maysa kadagiti tampok iti panagpiesta ti siudad.

Karaman kadagiti inawat ti CAFC chairman Melanio Aquino ti  corn sheller, rice tresser, kuliglig, water pumps, tubo, sigay (with accessories), fish cages ken fingerlings.

Mismo a ni Vigan City Mayor Eva Marie Singson-Medina ti nangiyawat kadagiti nadakamat a ramramit iti panangimatang ni Gov. Luis “Chavit” Singson, Vice Mayor Ryan Singson, dadduma pay nga opisial ken dagiti kameng ti CAFC.

Napili kas best agri-float ti dinisenio ti Pantay Daya nga idauluan ni Magsasaka Sientista ken Gawad Saka Awardee Maximo Rabanal.  Nagun-od ti Fishermen’s Association ken Barangay Raois ti maikadua ken maikatlo a puesto. Agpapada nga immawat iti premio a kuarta dagiti nangabak.# (Mancielito S. Tacadena)