768 nutrition scholars, nagtaripnong

VIGAN CITY – Agdagup 768 a barangay nutrition scholars ti immantender iti taripnong a naangay sadiay Baluarte, TamagĀ  Vigan City idi Mayo 30 babaen ti panangsangaili ni Gov. Chavit Singson.

Karaman kadagiti napagpapatangan Barangay Nutrition Scholars Congress ti Barangay Intensive Gardening babaen ti Bio-Intensive Gardening Approach, kinatalged ti makan para iti uneg ti balay ken iti agrikultura, kinapateg ti pannakatimbang ken pannakarukod ti panagdakkel dagiti ubbing, hands on demo ken interpretasion, ken kinapateg ti panagpasuso dagiti inna.

Nagsapata iti daytoy nga aldaw dagiti nabutosan nga opisial ti pederasion dagiti BNS iti Ilocos Sur nga idauluan ni Widna Galuardo, presidente.#Ā