Tawid News Magazine

78 mannalon, nagturpos iti IPM-Kasa-Kalikasan

CANDON CITY – Aganay a walopulo a mannalon ti naggraduar kalpasan ti panagadal iti Integrated Pest Management Kasa-Kalikasan.

Nangrugi itay Nobiembre 29 daytoy tinawen nga ipapaay ti siudad a panagadal dagiti mannalon ditoy.

Karaman kadagiti nagturpos ti 22 a mannalon manipud iti Bagani Gabor babaen ti panangidaulo ni Kapitan Calindas, 34 iti Cubcubbuot iti panangidaulo ni Kapitan Silvestre Molina, ken 22 iti Villarica nga indauluan met ni Kapitan Tu.

Naangay ti programa iti ABC session hall iti kabarbaro a Candon City Hall. Dagiti naggraduar ti nangisibbo iti nasao a pasdek ta di pay napadasan dagiti kakapitan ti nagtataripnong ditoy.

Iti panagsarita ni Mayor Allen Singson, kinunana a ti pagsayaatan dagiti mannalon ti maysa kadagiti ik-ikkan importansia ti administrasionna agsipud ta babaen kadagiti imada nga agbalin a food basket ti kataltalonan para iti sangkapagilian.

Tinawen nga isaysayangkat ti Candon City ti panangpaadal kadagiti mannalon iti kabaruanan a wagas ti panagtalon.

Malaksid iti IPM-rice, maisaysayangkat pay ti panagadal iti umno a teknolohia ti mais, natnateng ken dadduma pay.

Exit mobile version