9-Ball Challenge, narugian

VIGAN CITY – Narugian ti Kabsat Gov. DV 9-Ball Challenge idi Hulio 29 a kangrunaan a panggepna ti pannakadiskobre dagiti kailiantayo a bumilbiliar.

Naammuan a mangrugi ti torneo kadagiti barangay ket ti mangabak ditoy ti makisalip iti municipal level. Umawat dagiti mangabak iti P2,000.

Iti municipal level, ti dua a kangatuan iti umuna ken dua a kangatuan iti maikadua a distrito ti agsango para iti finals

Umawat ti kampeon iti P10,000, P7,500 iti maikadua, P5,000 iti maikatlo, ken P2,500 maikapat.

Agpaut ti torneo iti makabulan.#