9 kuliglig, naiwaras

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Siam a kuliglig ti naiyawat iti siam a barangay ditoy nga ili itay nabiit, segun iti mayor ditoy.

Impakaammo ni Mayor Carlos Asuncion a naiyawat dagiti 9 a kuliglig iti 9 a barangay captains tapno adda katulonganda iti kataltalonan a sakupda.

Kinuna ti mayor nga agaramid dagiti barangay captains iti pagannurotan para iti nasaysayud a pannakaimanehar dagiti kuliglig tapno agbayag dagitoy ken ad-adu ti maserbianda.

Naggapu dagiti kuliglig ken ni Cong. Ronald Singson.#