919 polis, naipromot

SAN FERNANDO CITY – Siam a gasut ken sangapulo ket siam a polis ti naital-o bayat ti programa a naangay iti police regional office grandstand ditoy siudad idi Enero 27.

Mismo a ni Police Chief Supt. Franklin Jesus B. Bucayu, Region 1 police director, ti namagsapata ken nangiyaspili iti baro a ranggo dagiti naipromot a police personnel.

Impaganetget ni Bucayu kadagiti naipromot a polis ti panangsurotda iti prinsipio ti napilida a propesion, nangruna iti disiplina.

“Ang kapulisan ay dapat makilala sa pagiging disiplinado.  At sana, sa pagtaas ng inyong ranggo ay tumaas din ang disiplina ng bawat isa sa inyo.  Let discipline be the hallmark of your work as police professionals.  Always hold on to self-discipline as you go on to enforce the law with full respect for human rights,” kinuna ni Bucayu.

Karaman kadagiti naipromot dagiti 77 police commissioned officers (PCOs) ken 842 police non-commissioned officers (PNCOs) a nakadestino iti nadumaduma a police units ken opisina iti Region 1.

Kadagiti PCOs, 68 ti naipromot iti police senior inspector ken 9 iti police inspector, idinto nga iti PNCOs, 29 ti naipromot iti senior police officer 4 (SPO4), 149 iti SPO3, 32 iti SPO2, 112 iti SPO1, 290 iti PO3, ken 230 iti PO2.

Nakiragup iti nasao nga aktibidad dagiti naipromot a personnel manipud kadagiti nadumaduma a regional support units (RSUs) iti Region 1 nga indauluan ni Atty. Sover D.C. Gonting, hepe ti Regional Legal Service 1, a naital-o a kas police superintendent ken timmabuno pay iti nasao a seremonia dagiti asawa, annak, gagayyem ken agraem kadagiti naipromot, a pakairamanan ni dati a PNP Chief, Arturo C. Lomibao.

Indagadag ni Bucayu kadagiti naipromot ti “panangipakatda amin a kabaelanda nga agbalin a pagwadan ti agserserbi a publiko a tunggal tignayda ket naimula iti solido a moral a pundasion”.

Kinuna pay ti regional director a mangnamnama a ti panagsapata dagiti naipromot ti mangiduron kadakuada nga ad-adda pay a mangipakat iti kabaelanda nga agbalin a modelo a police officers a maikari a respetaren ti komunidad.

“Ipakita ken ipariknayo kadagiti umili ti napintas ken pudpudno a panagug-ugali ken panagpampanunot ti maysa a polis,” inyunay-unay ni Bucayu.#