Aborsionista, naaresto iti entrapment operation

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Nagpullo ti illegal nga aktibidad ti maysa a baket kalpasan a pinalab-ogan dagiti polis iti insayangkatda nga operasion sadiay Barangay Nagrebcan, ditoy nga ili idi malem ti Hulio 17.

Nangiwayat dagiti operatiba ti Sta. Lucia police station nga indauluan ni Chief Inspector Jason T. Nadarisay, OIC, ken Salcedo police station nga indauluan ni Senior Inspector Rogelio Lazo Remiendo, Jr., OIC, iti entrapment operation maikontra ken ni Flor Halos y Fajardo, 60, naasawaan, ken residente iti nadakamat a barangay, gapu iti mapapati nga illegal nga aborsion nga iwaywayatna kadagiti nasikogan a babbai.

Sakbayna, nagturong iti balay ni Halos ti maysa a police asset a nagpammarang a masikog para iti entrapment operation.

Mapapati a pinagtomar ti baket ti police asset iti maysa a tableta ti Buscopan sana imbilin nga ikkatenna ti akinbaba nga aruatna ken panagiddana iti papag.

Limed a nangipatulod ti police asset iti miss call kadagiti agur-uray a polis kas signal iti panangrugin ti aborsion ket dagdagus dagiti pannakabagi ti linteg a simrek iti balay sada inaresto ti baket a nadatngananda a nakaaruat iti guantes ken mangrugin a mangipakat iti aborsion iti asset a nakaidda iti papag.

Nakakumpiska dagiti polis iti uneg ti balay ti maysa a paris ti getteng, alkohol, adult diaper, tallo paris a surgical gloves, tallo a tableta ti 10mg Hyoscine Buscopan, kapas, ken sanitary napkin.

Naipamediko legal ti suspek iti Sta. Lucia District Hospital sa naipan iti police station para iti umisu a disposision ken dokumentasion.#