Absentee councilor, naglangan manen

CABUGAO, Ilocos Sur – Absent manen ti managlangan a konsehal iti session ti sangguniang bayan ditoy idi OktubreĀ  23.

Naammuan a naglangan manen ni Konsehal Richard Alcid idi nagsession ti sangguniang bayan ditoy iti nadakamat nga aldaw, maysa a lawas kalpasan ti kellaat nga itatabunona idi Oktubre 16.

Segun iti maysa a konsehal, nagteks ni Alcid iti maysa a gayyemna a konsehal ket imbagana a saan a makaatendar iti session agsipud ta madmadi ti riknana.

Naglangan iti 13 a lawas ni Alcid ngem iti maika-14 a lawas, nagatendar iti session ket naited kenkuana ti maysa nga ipad tapno adda aramatenna bayat ti pannakisessionna.

Kas gannuat ti sangguniang bayan ditoy a maiwayat ti paperless session, gimmatang kadagiti ipad a nairanta nga usaren dagiti konsehal a pagbasaan ken pangadalan kadagiti ordinansa wenno gakat a maidatag iti sangguniang bayan.

Maiyawid dagiti konsehal ti ipad ngem maisublinto no maungpotda ti terminoda.

Naireklamo ni Alcid iti provincial board gapu iti panaglanganna iti 13 a beses iti session ti sangguniang bayan ken ti saanna a panagipila iti Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN).#

Ā