Tawid News Magazine

Acrostic-Iluko: Maria Armida Rillera

M-apidut la koma ti ayat iti langalang, awanen panagbisin ti lasag
A-gbussog iti taraon nga agmawmaw ken pakatnagan derraas
R-idam kadagiti tebbag ket tallikudan a kas tuleng a makangngeg
I-ti ulaw a lubong dagiti di makaawat ken dina kayat iti umawat
A-saken ti namaris nga essem iti balangkantis a ragsak.

A-rmida, narukop ti lasag ngem adda tulang ti muging iti
R-amiram ti makauram a kanito, ket nariknak dayta
M-anipud kadagiti matam, iti lung-ay ken isemmo
I-ti panagmaymaysak, impasngayna ti bileg ken kalasag iti
D-angadang ti lasag ken kinapudno, iti rinnupak ti asin ken iti
A-rak ti lubong; ngem ampaw ti ibaballaet, ampaw nga ibaballaet

 

R-ikusen nga ulit-uliten no kua ti litania ti pammati
I-ti di maaramid a kari a pinarintumengan ken kinurnuan iti
L-iliteng dagiti di matimtimek nga imahen ti talek, dagiti
L-adawan ti kinasadino iti pagturongan ken yiikay iti
E-ppes a panagdawa iti kinaasino. Armida, ti lukat a
R-idaw ti tebbag ti anniniwan dagiti isemmo isu nga
A-klonek a paay ti kinalalakik iti diak pananglamut saok

Exit mobile version