Adtoy ti ima ti agmulmula ken mata ti makipagaywan iti muyong

daytoy ti similia: ayat

itukitko latta dagiti

bukel ti asi iti similia

iti pusok

daytoy ti similia: ayat
itukitko latta dagiti
bukel ti asi iti similia
iti pusok
uray kadagiti natikagan
a barukong
ta saan nga agnanayon
ti kalgaw
ta umayto met ti
tudo
a panagrusing dagiti
rosas iti barukong

daytoy ti nanumo a minuyongan: dakulap
a mangappupo ti panangrusing
kitaek ita iti kinataok: nakurapay
nga agmulmula kadagiti kinelleng
ti biag: panagserbi
iti puso a sibsibogan ti linnaaw
dagiti panagriing iti parbangon
adtoyak manen
iti shelter H-5
[Hawaii Helping Homeless Have Hope]
dagiti naliktadan
iti gura ken abuso
ti taeng:
iti Aloha United Way
iti Palama Settlement
Institute of Human Services

birokekto dagitoy a siled
dagiti tawataw
ken nalideman a panunot

diakto isina ti matak: aywanak
ti muyong a nakaitukitan
ti bukel, saan a magsat ti ayatko
a mangisingay
ti talento
takiag, ima
dakulap
kadagiti kakabsat
a nakurkurang

birokekto latta
wen, saanak a mamingga
uray dagiti kilabban
makipagdasarak latta
tapno pedpedek
ti waw ken bisin
dagiti ulila ken awanan taeng

saanak a mamingga
iti kinaordinariok
itdek ti kabaelak
adtoy ti ima, siak
ni agmulmula
siak ti mata ti agay-aywan
iti minuyongan ti ayat
ken panagserbi:
templo ti pammatik