Adu manen naguyugoy agtaraken iti baboy

SAN JUAN, Ilocos Sur – Adu manen dagiti naguyugoy nga agtaraken iti baboy kalpasan ti pannakaiparit ti pannakaiserrek dagiti oversized a baboy iti probinsia.

Segun iti maysa a dina kayat a painaganan a hog raiser, rimmegta ti hog industry ditoy nga ili kalpasan nga imbilin ni Gov. Luis “Chavit” Singson ti pannakaiparit ti iseserrek dagiti oversized a baboy iti probinsia.

Kinuna ti hog raiser a sabali pay a nangguyugoy kadakuada nga agtaraken manen iti baboy ti panangited ti gobernador iti sag-P1.5 million a pautang para kadagiti agtartaraken iti baboy ken dagiti aggatgatang iti baboy.

Kinuna ti maysa nga opisial ti gunglo dagiti hog raisers nga iwarasda a burias kadagiti miembro ti asosasion  ti impautang ti gobernador nga ilakonanto met laeng iti asosasion.

Kalpasan ti pannakaikkat amin a gastos a pakairamanan ti naipauna a feeds ken bayad diay burias, kukuanto ti nagtaraken ti ganansiana, segun pay iti nasao nga opisial.#