Agassawa a negosiante, hinold-ap armado a nakamotorsiklo a lallaki

SINAIT, Ilocos Sur – Agassawa a negosiante ti nagbalin a biktima ti panaghold-ap a naisayangkat iti langalang a paset ti Barangay Sabangan ditoy nga ili idi rabii ti Abril 15.

Nagreport iti polis da Joseph Tubera y Alvarado, 39, ken ti asawana a ni Elenor Tubera y Melendrez, 39, agpada a negosiante ken residente iti Barangay Sabangan a hinold-ap ida dagiti armado a lallaki a naglugan iti motorsiklo ket intarayda ti bagda a naglaon iti P18,700.00, $40.00, maysa a cellular phone, ken dua a relo nga agbalor iti sumurok kumurang a P15,000.00, agraman ti certificate of registration ken official receipt ti motorsikloda.

Kas panangisalaysay dagiti biktima, agdaldaliasatda iti provincial road a sakup ti Barangay Sabangan a nakalugan iti nalabaga a Honda XRM 110  idi kellaat a nagparang dagiti di pay nabigbig a suspek a naglugan iti uppat a motorsiklo.

Segun dagiti biktima, binangenan dagiti naglugan iti Honda ti dalanda ket pinaturongan ida  ti maysa kadagiti suspek idinto a rinabsut ti maysa a kaduana ti bag a naggianan ti kuartada.

Kinuna dagiti biktima a naglibas dagiti hold-aper iti amianan a direksion.

Nangisayangkat dagiti nagresponde a polis iti hot pursuit operation ngem saandan a nakamatan dagiti suspek.

Madama ti in-depth investigation dagiti polis para iti posible a pannakaammo iti kinasiasino dagiti naghold-ap.#