Agatiddog iti 104.6 metro a pinadis, naiparada iti piesta ti Candon

CANDON CITY – Nagbalin a tampok itoy a kaaldawan ti panagpiesta daytoy a siudad ti pannakaiparada ti kaatiddogan a pinadis nga agatiddog iti nasurok a sangagasut a metro.

Segun ken ni Leoncio Balbin, Jr. , City information officer, at-atiddog ti naiparada ita a tawen a nadubla a pinadis iti nasurok nga uppat a metro ngem ti pinadis a naiparada idi 2007.

Ita a tawen, agatiddog ti pinadis iti 104.6 metro,  idinto a 100 a metro laeng ti pinadis nga imparada ti siudad idi 2007.

Kinuna ni Balbin a dua a lawas ti kinasapulan ti sangapulo nga agdubdubla iti tabako iti siudad tapno malpasda ti giant pinadis a nadubla manipud iti tallo gasut a kilo a bulong ti tabako. Immabot met iti sangagasut tallopulo ket tallo nga empleado ti City Hall ti nangibaklay iti pinadis bayat ti parada.

Riniwriw a tattao ti nagtitipon ken nangpailet iti kalsada nasional ti siudad ditoy idi Marso 31 a pannakaangay ti grand parade ken street dancing competition.

Saan nga ingginggina dagiti tattao ti napudot a darang ti alas dos ti malem nga init tapno laeng masaksianda ti street dancing competition ken ti naiparada a kaatiddogan a pinadis a nagbalin a sentro ti atraksion dagiti sangaili ken  turista.

Naglugan iti kabalio ni Mayor Allen Singson idinto a saggagaysa a jumbo pinadis ti iggem dagiti opisial ti siudad ken pangulo dagiti  agduduma nga opisina kas panangitandudoda iti kangrunaan a produkto ti siudad ken lalo pay a nangpangayed iti okasion.

Bimmassit man ti nakipartisipar iti street dancing competition ita a tawen agsipud ta kalkalpas ti semana santa, saan ketdi a nakaapekto daytoy iti pakabuklan ti piesta ta nalalaing amin dagiti grupo a simmali a naggapu iti kabangibang a probinsia ti Ilocos Norte ken La Union. Nakipartisipar pay iti streetdancing competition dagiti sumagmamano nga upland municipalities ti Ilocos Sur.

“Paset daytoy iti kampaniami tapno umadu ti agmula iti tabako iti Ilocos Sur aglalo iti Candon City tapno saan a maitanem daytoy nga industria a pagbibiagan ti adu a mannalon,” inyunay-unay ni Mayor Allen Singson. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)