Tawid News Magazine

Agaw-Selpon Gang, nangbiktima manen

VIGAN CITY – Kalpasan ti nasurok a tallo a bulan a panagpalamiisda, nangbiktima manen ti lalaki nga agaagaw iti selpon.

Nagpulong iti polis ni Roselie Rarobal, 16, balasang, tubo ti Peñarubia, Abra ngem agnaed iti pagtaengan ni Dr. Jesus Verzosa, a sinibbarut ti maysa a lalaki a naglugan iti motorsiklo a mapapati a kameng ti Agaw-Selpon Gang ti selponna. Segun iti biktima, madama nga agteteks iti igid ti kalsada ti Del Pilar, Brgy. III, iti agarup 9:45 iti rabii ti Nobiembre 21 idi masibbarut ti selponna a Nokia nga agpateg iti P5,000.

Kinuna ti biktima a nadlawanna ti suspetsa nga agsublisubli iti yanna a nakalugan iti asul nga XRM ngem dina intaltalek ket intuloyna ti agteks, ngem kellaat a nagsardeng ti lugan iti sanguananna sa sinibbarut ti lalaki ti selponna.

Nagpaarayat ti biktima ngem nakaadayon ti suspetsa a naglibas iti amianan a direksion.
Nagdakiwas dagiti nagresponde a polis ngem saandan a nabirokan ti di nabigbig a suspetsa.
Daytoy ti immuna a gundaway nga adda nairepot a nasibbarut ti selponna kalpasan ti nasurok a tallo bulan. Agpapada a babbalasang dagiti biktima. Iti dua nga insidente ti panagsibbarut, nakalugan ti suspetsa iti XRM motorcycle.

Idi Agosto 3, nagpulong iti polis ni Jonalyn Quedado, 19, residente iti Brgy. Naguilian, Caoayan, a binalangan ida ti dua a lallaki a nakalugan iti motorsiklo sada sinibbarut ti selponna a Sony Ericcson.

Natiliw dagiti suspetsa babaen dagiti tanod ti Barangay II kalpasan iti panangpanggepda a manghold-ap iti sabali a biktima.

Idi Agosto 21, sinibbarut ti maysa a lalaki a nakalugan iti XRM motorcycle ti selpon ni April Christine Alba, 19, balasang, residente iti Paratong, Vigan City.

Iti inbestigasion, madama nga agteteks ti biktima bayat ti nabuntog a panagpatarayna ket iti lugar a saklaw ti Ayusan Sur, inabay ti maysa a lalaki a nakamotor met laeng sana sinibbarut ti selpon ti balasang sa nagpakaskasen nga immadayo.

Pinadas ti biktima a kamaten ti di nabigbig a suspetsa ngem saannan a naabutan.

Palpalutpoten dagiti polis no maymaysa a tao ti nangisayangkat kadagiti panagsibbarut iti selpon wenno kamengda iti Agaw-Selpon Gang.

Exit mobile version