Tawid News Magazine

No Agballatek ti Nagasang a Balikas

Komentario ni Melvin F. Bandonil

 

Maysa a flat aerofoil ti boomerang a no impalapalmo ket agsubli met laeng kenka a nangipalapal. Naaramid manipud iti kayo wenno iti plastik; ngem idi un-unana a panawen ket manipud iti tulang, segun iti pakasaritaan daytoy. Dagiti Australiano ti mapapati nga immuna a nangus-usar itoy iti panaganup, iti isport ken dadduma pay a paglinglingayan. Palapal a no agballatek ket agsubli iti nagtaudanna nga ima.

Mabalin met nga awagan a boomerang ti balikas a nagsubli met laeng iti nangiyibbet. Kastoy ti mapaspasamak iti agdama iti politikal nga eksena. Isuna laeng ta saan a naaluadan ti nangipalapal ti saona ket iti panagsubli daytoy iti tuktokna met laeng a nanaltuok; ket napasamak la ket ngarud dagiti saan nga agpulsot a ngilangil, sakuntip no di man agsisilpo a ngayemngem dagiti dadduma a naparaipusan pay iti misuot a kulot.

Iti kanayon a panagpasagid ni Presidente Benigno Simeon Aquino III iti bitla-panagsaritana maipapan kadagiti non-performing nga ahensia ti gobierno, kas iti nagasang nga insawangna iti maika-4 a SONA: “Nagkaroon kayo ng tatlong taon para ipakitang handa kayong umayos; ngayon, hahanapin, kung hindi pa kayo nahahanap, pero ‘yung ‘di talaga mahahanap, lalahatin na po natin kayong lahat.”

Wen a, napalabasen ti tallo a tawen, ngem adda pay laeng met makita nga anniniwan-aridaed ti napalabas a nangkammet iti duyog ti pagilian, dagiti nalalapad ken sidingan a dakulap.

Isu a kunana pay iti nagasgasang manen a balikas: “Saan po kaya kumukuha ng kapal ng mukha, ang mga kawani sa ahensyang ito?” Makapaaprad met iti karabukob agsipud ta iti laeng ‘salitang kanto’ a mangngegan kadagita kakasta a balikas.

Iti founding anniversary ti National Irrigation Administration, inimbitaranda ni PNoy nga agsarita, ta barbareng no adda itedna a 10T pesos a performance bonus a kas iti intedna iti DPWH. Ti rigatna, ti isem a mangnamnama iti grasia, nasukatan iti disgrasia, agsipud ta malaksid a saan a  nangted iti bonus, nagunget pay. Sa kalpasan daytoy, ti pannakaikkat ti panguloda, ni NIA Administrator Antonio Nangel.

Simmaruno a nakaraman iti nagasang a pannakaisawang ket ti Bureau of Customs gapu iti saan met laengen a mapasardeng nga illegal nga aramid iti uneg ti ahensia. Gapu itoy a ‘nagasang a panagsarsarita’ ti pangulo, nabainan dagiti mangidaulo, partikular da BoC Commissioner Ruffy Biazon ken ti hepe ti Intelligence Group Danilo Lim, ket indatagda ti inda panaglusulos. Saan nga inawat ti presidente ti panaglusulos ni Biazon.

Bombastic style ti kastoy a panagbambanat ni PNoy, segun kada Senador Panfilo Lacson ken Francis Pangilinan. Bombastic ta kunam la no bomba—atomic bomb a nagbettak iti lulonan dagiti maseknan nga ahensia, kangrunaanen dagiti mangidaulo kadagitoy nga ahensia a nagbettakan ti bomba. Ngem napeggad la unay ti bimtak a bomba-bunganga ta mairamraman dagiti inosente iti saritaan.

Kunaen met dagiti agpalpaliiw iti politikal nga eksena nga iti daytoy nga  istilo ti presidente nga awanan serregna a banat, no saan kano nga agannad, amangan no agsubli met laeng kenkuana ti awanan preno a panagbabalawna.

Iti kaudian, binabalawna ti NBI gapu kano ta adda dagiti sumagmamano a di mapagtalkan a kameng itoy. Nagangayanna, indatag ni NBI Director Nonnatus Rojas ti panaglusulosna. Kas kangatuan wenno mangidaulo iti NBI, nasken nga aramidenna dayta a kas maitutop, lalo no saanen nga agtalek pay ti presidente kenkuana.

Saan nga agtalek ti Pangulo iti NBI ta kas iti naipadamag,  sumagmamano kano kadagiti nangangato nga opisial daytoy ti saan a mapagtalkan. Isu nga insuko ni PNoy ni Reyna dagiti Pork Barrel iti PNP, imbes nga iti NBI ta isu ti investigating agency dagiti anomalia iti PDAF ken Malampaya Fund.

Adda dagiti saan a mapagtalkan, kasta ti termino, ta uray ni DoJ Chief Leila de Lima ket kunana a tallo kadagiti uppat a deputy directors ti addaan iti trust and integrity issues, kayatna a sawen, adda maysa a mapagduaduaan ti panagserbina iti ahensia.

Iti dayta a napasamak, ad-adda la ket ngarud a naisango iti nakain-inaka a kasasaad ti NBI ta irrevocable, saanen a maibabawi pay ti resignation ni director. Awan ti makita ni de Lima a talkenna iti napanawan ni Rojas.

Dayta ti parikut. Namitlo beses kano a kinasarita ni Sek. de Lima ni Director Rojas ngem insungbat kano ti naud-udi:  “Ma’am, I really feel that it is the most honorable thing to do, and I want to keep my honor intact. So when I leave, I have my honor and integrity intact.”

Kinasao kano ni PNoy ni Director Rojas, iti ababa a pannao, inay-ayona, ngem napaay. Ta ngamin, gagangay a dagiti tattao a natakneng ken addaan iti dayaw ket addaanda iti maymaysa a sao—saan nga agbaliwbaliw, saan a sirkero, no ania daydiay inibbatannan a sao, sustenerennan dayta a banag, agwagayway dayta iti ikub ti propesionalismo, saan nga iti ikub ti ‘salitang’ kanto.

Saan ngamin a naannad ti Pangulo kadagiti ibbetanna a balikas, a kumporme ditan ti matamaan agraman dagiti natakneng nga agserserbi. Agsao koma nga addaan napintek nga otoridad ken kas pangulo ti pagilian. No agtultuloy latta ti bombastic style tunggal agiwaragawag wenno ag-SONA, umadu ket umadu met ti mapasugkianna ket agsubli la ket ngarud kenkuana dayta nga aramidna. Agboomerang a makunkuna.#

Exit mobile version