Agdadamo a kongresista di nausar pannakapadisi ni JDV: Dip. Singson

QUEZON CITY – Kinuna ni Congressman Ronald Singson a maysa kadagiti dida kinayat nga agdadamo nga agilinlinteg ti imbatad ni napadisi a House Speaker Jose de Venecia a nausarda iti pannakapadisina a mangipangulo iti House of Representatives.

Kinuna ni Singson a “saanna (De Venecia) a mabalin nga ibaga a nausar” dagiti agdadamo a kongresista ta “babaen ti pannakaibutosmi iti distritomi, adda met (ngata) kabaelan ken sarilimi a panunot” a mangsuporta ken ni Dip. Prospero Nograles a sumukat ken ni De Venecia a House Speaker.

Inyunay-unay ni Singson nga iti kadagupan a 86 a first time a kongresista, 70 kadagitoy a pakaibilanganna ti nagbutos iti “wen” iti mosion a maideklara a bakante ti posision ti House Speaker iti rabii ti Pebrero 4.

Kinuna ni Singson a gapu iti kadakkel ti bilangda a kabarbaro a congressman a napan ken ni Nograles, apagsurok laeng a 50 iti kasapulan kadagiti agilinlinteg a mangsuporta iti diputado manipud iti Mindanao tapno masuktan ni De Venecia.

“Saankami a nagpausar, adda sarilimi a desision…, respetarenna koma met…,” kinuna ni Singson.

Sakbay ti pannakapadisina, nagbitla ni De Venecia ket impalgakna a nangrugi ti tignay a mangpadisi kenkuana kas Speaker kalpasan nga inkalam-it ni Joey nga anakna ni First Gentleman Jose Miguel Arroyo iti mapapati nga iregularidad iti $329-million deal ti National Broadband Network iti nagbaetan ti pagilian ken ti China.

Alegasion ni ub-ubing a De Venecia nga overpriced ti nasao a proyekto a naited iti ZTE Corporation.

Iti emosional a panagbitlana, kinuna pay ni De Venecia nga adda personal a pannakaammona kadagiti panagpanggep a panagsuitik iti eleksion idi 2004. Kinuna ni De Venecia a dagiti annak ni Pres. Arroyo ti nangirusat iti tignay a mangpadisi kenkuana babaen ti panagpapirmada kadagiti kongresista iti manipesto.

Ngem kinuna ni Singson nga iti panangtira ni De Venecia iti Presidente, “nakitami a dina kabaelan ti agmayoria wenno Speaker ti ti House ta awanen ti kumpiansa kenkuana ti Malakaniang.”

Innayonna a “maysa a kasla nasakit, napait a tilmonen ti inaramidna (De Venecia)… isu payen ti gapu no apay a nagbalbaliw ti desision dagiti old timers.”

Inannugot ni Singson nga isu ti maysa kadagiti naudi a diputado a naala ti grupo ni Nograles ngem isu met ti maysa nga immuna a naggapu iti Northern Alliance.

Kas agdadamo nga agilinlinteg, indagadag ni Singson ti pannakaiwayat ti reporma iti Kamara idinto a dinakamatna ti pannakataktak ti priority development fund ti tunggal diputado ken ti nabuntog a pannakaproseso dagiti gakat nga impilada.

“Ammoyo met amin a trabahomi iti Kongreso ti agpanday linteg… ar-aramidenmi met daydiay ket no aggawidkami iti distritomi, kayatmi (met) nga adda maiyawidmi a maiwaras a benepisio kadagiti constituentstayo,” kinuna ti diputado.

Kinuna ni Singson a “… no aniaman ti naaramid (iti Kongreso)… ket agingga laeng didiayen,” idinto nga indagadagna a “saan koma nga usaren ni De Venecia ti opisinami wenno ti plenary hall wenno ti House of Representatives” a pangtira iti Presidente.#