Tawid News Magazine

Agek

agdudungsaak a nangarikap

umariwawa a telepono iti sikigak

adda nasudi nga apros iti kaunggak

idi natimudko dayta naumbi a timek:

agdudungsaak a nangarikap
umariwawa a telepono iti sikigak
adda nasudi nga apros iti kaunggak
idi natimudko dayta naumbi a timek:
“Agriingkan, Dungngo!” a pinasarunuam iti agek.
inin-inutko ngarud ti naginat saak nagsuyaab
a nangnanam, imparabormo nasam-it nga ayat.
‘toy pungan nga agur-uray iti sibayko
inarikapko a kinawilan, saka sinungbatan:
“Nakariingakon, Dungngo!” ket immisemak a silalailo.
“Nabannogak, agekmo kalikagum ‘toy kaunggak!”
kaska la mawaw a nagsennaay, Dungngo.
“Mwaah. Tsup!” napnuan ayat nga insubadko,
bareng inna mapunas kettangmo a nagmalem.
“Ay-ayatenka..” kinunam a siiiliw,
diak nagawidan, isemko a nasutil:
“hmm… dayta koma ti impasabatmo
sakbay ‘tay agek a dinawatmo!”

Exit mobile version