Agikut PhilHealth cards, manayonan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Panggep ti gobierno munisipal ditoy a manayonan ti bilang dagiti maikkan iti PhilHealth Cards.

Umaboten iti nasuro a 800 nga indigent nga agnaed ditoy ti nawarasan iti PhilHealth cards iti napalabas.

Pagbuligan ti provincial government, municipal government ken Cong. Ronald Singson ti magasto iti PhilHealth cards.

Adu a PhilHealth cards ti nagpaso idi Oktubre ket kasapulan ti pannakaamiris manen dagiti cards nga iggem dagiti umili ditoy.#