Agilinlinteg iti Baguio, pabor iti death penalty

BAGUIO CITY – Pabor ni Baguio
City Congressman Mauricio Domogan iti pannakaipakat ti death penalty
tapno masolbar ti problema ti droga iti pagilian.Kinuna ni Domogan a rumbeng laeng
a mapatawan iti dusa a bitay dagiti mapaneknekan a naglabsing
kadagiti heinous crimes a kas iti panaglako iti droga tapno maikkan
iti hustisia dagiti biktima wenno agbalin pay a biktima kadagiti
heinous crimes.

Segun iti diputado, awan ti
dakesna no mapatawan iti dusa a patay dagiti mapaneknekan a nagbasol
no la ketdi talaga a rumbeng dagitoy a madusa.

Ni
Domogan ti maal-alimadamad a posible a sumukat ken ni Sek. ti
Justice Raul Gonzalez gapu iti kontrobersia iti mapapati a
panagpasuksok kadagiti prosecutors mainaig iti kaso dagiti Alabang
Boys.#