Agingga iti Ungto ti Awan Patinggana

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikadua a paset)

 

Parbangonen ngem saan pay laeng a nabannog nga aglikuslikos ni Inocensio. Patienna a masarakannanto met laeng ni Adora. Daytoy ti agparparikna kenkuana, isu a kasapulan a saan a sumuko—saan a sumuko uray no tungpal biagna a daytoy laeng ti aramidenna, awanen ti sabali. Intagbatnan iti bato daytoy a sapatana, a nasken a birokenna ni Adora ket no mabirokannan kumbinsirennan nga agbalbaliw, a mangabaruanan iti biag—nga agbiagda a dua a sitatalna ken naulimek iti bangonenda a pamilia. Dayta ti intagbatna iti bato a kari—kari a dinto maumag iti uray no mano a rabii nga aglikuslikos iti puseg ti Bayview Avenue wenno dagiti dadduma pay a balay-ragsak iti ruar ti red light district ti San Lucas.

Ta dayta met ti arapaapda a dua. Ti agbiagda a siuulimek, ngem iti isisippayot ti bangungot, insualitna ti ayan-ayat a napnuan iti arapaap. Saanda a namnamaen a saan nga agtaud iti ruar ti gayunggayong a nakaitebbagan ti ayan-ayatda no di ket kadagiti dakulap ti banias a nanglamot iti bukodna a dara ken lasag.

Ket iti panangmatmat ni Inocensio iti sumingsingising nga init ita nga agsapa, kasna la mailadawan ti panaglaladut daytoy a mangandingay ti kasla napuyatan met a puyupoy ta arig dina marikna ti kulditna. Inkeddeng ni Inocensio ti agawid iti ilida, maturog nga agmalmalem, ta iti sumipnget agsublinto manen iti kabisera a mangsapul ken ni Adora.

Kasta ti inaldaw nga aramid ni Inocensio Cordova, ti agbirok nga agbirok…

NASAKTAN met ni Inocensio iti napasamak ni Adora. Nasaktan a nangibunga iti lubuag iti barurongna, nga immaponan pay idi ti gura ken lunod, ti simron ken pungtot, a no mabalin isaruagna met ti bales—ngem sinallukoban ti panagparbeng ti panunotna, ta ad-adda a sanguenna ni Adora ngem dayta panagibales. Ta saan kadi a dayta ti maiparbeng nga aramidenna? A nasken a sanguenna dagiti rumbeng a prayoridad?

Ngem no dadduma sumken met ti panangbabalawna iti ay-ayatenna, ta dina man la imbutaktak ti napasamak kenkuana iti umuna a gundaway a napasamak ti bangungot—sana la naammuanen ti pannakaidadanes ti dayawna iti pannakaulit a pannangan manen ti banias iti bukodna a dara ken lasag. No nagpudno la koma ni Adora, nakaaramidda koma iti aksion kontra iti pannakaulit ti kinadangkok ket naisaruagda met ti maitutop a hustisia, a saan nga agsagaba iti nakana unay ti ayan-ayatda.

Iti panagtawataw ti ay-ayatenna, saannan a mapagsusurot ti aramidenna, agingga nga inaponan ni Inocensio iti semsem; ket inkeddengna iti daydi nga agalaskuatro iti malem a sidirenna met ti banias no apay a linamotna ti bukodna a dara ken lasag; wen, sidirenna met—singirenna ti inaramid daytoy a kinadangkok; no agkibaltang a makillo ti nalinteg a tungtongan, aglaok la ketdi ti nagukisan ken ti inukkisan; dua nga immuko ti inasana a nalaing ken insalikadna iti panangsarakna iti banias—ti nangisit nga ulep nga immapon iti mugingna nadeg-degan a lalo pay a nangiyetnag iti nalidlidem a pakinakem.

Ngem saanna a nadlawan ti nalimed a panagpalpaliiw ti amana kabayatan ti inna panagasa iti immuko, ta maawatan dagiti nagannak ti tignay ken ekspresion ti rupa ti anak—lalo dagiti sisasango iti parikut wenno pannakapaay.

Pagsayaatanna ta nadatngan ni Inocensio ti pasamak a nanglapped iti panggepna: dua gasut a metros ti kaadayona iti abagatan ti balayda ti balay da Adora; naimatanganna a kinemmeg dagiti pulis ti nadangkok; a segun iti nangngegna a saritaan dagiti pulis, kinemmegda ti banias babaen ti reklamo ni Adora ken ti ikitna a kabsat ni mamangna nga agtartarabaho sadiay ballasiw taaw a kas maysa a domestic helper. Adda pay dagiti sumagmamano a nangngeg ni Inocensio manipud kadagiti kapurokanna a nasaysayaat no malungsot iti pagbaludan ti banias ta awan met la ti serserbina a nagbiag, peste iti namaris nga arapaap, peste iti gimong isu a rumbeng laeng a maibalud ta addaan pay iti ugali a kimigpal a sadut, sarangusong ken bartek; naimatangan pay ni Inocensio ti panangmesmes ken panangtuptupra dagiti kapurokanna iti likudan ti banias.

Kayat idi ni Inocensio a darupen ti banias ta mariknana ti aglublubuag a barukongna ket isun a mismo ti mangiyetnag iti pannusa—ti kinademonio iti amin a demonio, a kas iti termino ni Adora, ngem naigawid ni Tata Ignas nga amana a mangpalpaliiw met gayam ti anakna sipud pay nagasa daytoy iti immuko ken nangibalakad a saan a rumbeng nga ikabilna kadagiti dakulapna ti linteg a rumbeng a sanguen ti nadangkok a tao. Agpilit ni Inocensio ngem inatibay ni Tata Ignas, binagbagaan ken sidudungngo a nangsallabay a nangiyawid iti balayda.

Iti pungtot ken gura ni Inocensio a saanna a maiyebkas, nagsangit a kunam la no maysa nga ubing—wen, awan ti dumana iti ubing a napukawan iti ay-ayam, nasakit ti nakemna, a kayatna nga iyikkis nga iyikkis iti imatang ti lubong, ngem saanna a maaramid ta bumiang ti gundaway a makaaramid iti saan a maiparbeng.

(Adda tuloyna)