Agingga iti Ungto ti Awan Patinggana

 Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikapat a paset)

 

Agparparikna ken ni Inocencio a pakaunan iti pannakapukawna met iti ay-ayatenna ti kellaat a panagpukaw ni Adora. Kasla narba ti nangato a langit ket nagrusod iti lulonanna ti pannakadayyeg. Anian a nagsaem ti marikrikna ni Inocensio. Saan a makatagtagari, maikulkuleng, sinallukoban iti nalimdo a lubong. Daytan ti lubongna: maikulkuleng, agmalmalanga, naliday, naliday unay unay kabayatan a dina napupuotan ti panagregreg dagiti aldaw, dagiti bulan ken ti tawen. Iti edadna a duapulo ket dua, madlaw iti maratimmukelen a rupa ken nasabang a pammagina ti tayagna a lima a kadapan ken lima a pulgada iti kayumanggi a kudil, kasla saan nga inapunan ti agsapa ken kinakaranting ta ad-adda a maimutektekan ti nasaem nga inna marikrikna—saem a saan a masinuo no kaanonto a maikkat ken pumanaw iti sab-ok ti panunotna.

Ngem ti nalasbang nga impormasion nga indanon kenkuana ni Carlito iti maysa a malem nga adda manen ni Inocensio a nakapannimid iti papag iti sirok ti kaimito iti dayaen ti balayda, ti nangited iti lawag, iti namnama, a nasken a makasaritana ni Adora—a mapagbalbaliwna, a diayanan iti inda panagkallaysa nga isu dayta ti ammona a rugi iti panangabaruananda iti biag.

Isu a sapsapulenna ni Adora iti red light district; ngem dina met ngarud ita masarakan…

KINASAO manen ni Inocensio ni Carlito, ket pinennekna ti impormasion nga indanon daytoy. Kuna ni Carlito nga iti mismo a ridaw ti The Sensation International Club iti katengngaan ti Bayview Avenue ti nakakitaanna ken ni Adora. Inkeddeng ngarud ni Inocensio a sadiay ti inna pangsarakan ken ni Adora. Wen, kanayon a malablabsanna dayta a club iti inna panagsawar, pasaray pay sumirip iti uneg ngem naynay met sitaen dagiti dagiti tallo a natatayag ken dadakkel ti pammagida, maskulado a bouncer, isu a nagbalin a patalliawtaliaw laeng iti ruar ti pasdek.

Inkeddeng ni Inocensio Cordova a sumrek iti uneg dayta a club ita a rabii. Uray no saan nga umin-inum iti nasanger wenno serbesa, nasken nga uminum iti serbesa tapno mapalubosan a sumrek iti uneg. Ta iparit dagiti maskulado a bouncer ti agsiripsirip, isu a sumrek laengen iti uneg, uminum iti serbesa uray no dina pay napadasan ti timmimtim.

Iti iseserrek ni Inocensio iti uneg ti club, kasla simrek iti koral dagiti nagduduma nga ayup nga agsapsapul-mabisin iti kaimudingan a ragsak: iti sakbibi dagiti arasaas, kinnuldit, arikap, isem ken garakgak a kinulong-inabungotan ti asuk ti sigarilio; iti karisma ti burek ti arak wenno agos ti serbesa a pagtamtampisawan ti aneng-eng dagiti kurimed a tignay ti agbuangger a pakinakem a manggun-od iti tarigagay ni lasag. Saan a lubong ni Inocensio ti nastrekna a lubong ngem nasken met nga agtampisaw iti simrekanna nga agal-alinuno nga agos, a makigamulo, nga agpammarang, a makitaktakunaynay, a makidanggay iti lubong dagiti kalapati a nababa ti tayabna tapno mapennekna a nalaing ti gagarana. Nagtugaw daytoy iti nagbubukel, pangmaysa a tugawan iti sanguanan ti bar counter nga aglako iti tagaytagay nga arak, kabayatan a silsilnagan dagiti nagduduma a maris ti agkiddiakidiap a bombilia a kasla mangkumkompas iti tokar dagiti gumarampang a sonata.

Immadalem ti rabii. Iti dua a serbesa nga inin-inut nga itangad ni Inocensio mariknanan ti pannakaulawna, ngem saanna a makita ti anniniwan ni Adora, uray pasaray tumaliaw iti entablado iti tengnga ti salonan a pagsalsalaan dagiti lamolamo nga Eba—ngem saan nga interesado ni Inocencio kadagita a buya ta nagaraw itan dagiti matana a silsilnagan dagiti dekolor, agiddep-saan a bombilia a mangbigbigbig iti asinoman nga Eba; ngem adda pay dagiti sumagmamano a saanna a mairupaan nga adda iti lukong dagiti pribado a siled, a mangilimed iti mata ti publiko ti pribado a tignay ken panggep.

Impakita ni Inocensio ti ladawan ni Adora iti maysa a waiter no am-ammona, ngem ngilangil ken isem laeng ti sungbat ti panayagen, pangrapisen, pamudawen ken pangarantingen ti panagtigtignayna a waiter; ngem idi pinapetpetanna iti kalalainganna a tip, kinunan ti waiter nga aguray ta kitaenna no sadino ti yanna. Imbaga ni Inocensio ti naganna nga isu ti ibagana ken ni Adora, ket naipigketen dagiti mata ni Inocensio iti likudan ti waiter a nangpanda a simrek kadagiti pribado a siled.  Idi agsubli ti waiter, imbaga daytoy nga adda pay kustomer ti sapsapulenna iti pribado a siled iti suli iti daya. Naguray latta ni Inocensio. Nagorder pay iti beer ket inin-inutna manen a tinimtiman uray no ulaw-ulawenen.

Adda iti uneg ti pribado a siled ti ay-ayatenna? Nagsennaay ni Inocensio, ta anian ta nagbalinen a kalapati a nababa ti tayabna ti ay-ayatenna? Nasken nga isalakanna, isalakanna! Saan a kaitutopan ni Adora dayta a klase ti panagbiag. Ket nagbuya ni Inocencio iti panagsala dagiti lamolamo nga Eba a mangkomkompas kadagiti maipatangatang a gumarampang a sonata; ket iti panagpaliiw ni Inocensio kadagiti mata tunggal Eba nga agsala a lamolamo iti entablado, awan ti naimatanganna a rimat ti lawag, saanna nga ammo no apay—ngem iti nutnutnotan ti mugingna awan ti kalapati a nababa ti tayabna a maragsakan nga agpayakpak iti nababa ken nasipnget a lubong—no di ket koma iti namaris a lubong iti kalangitan.

Idi kinasarita ti waiter, imbagan daytoy a nakaruaren ti ur-urayenna, kaduana ti kustomer daytoy ket saanna nga ammo no sadino ti tinurongda. Madi ti rikna ni Inocensio, ulaw-ulawen. Nagbayad, ket rummuar koman idi saanna a naigagara a nadalapus ti lamisaan dagiti naariwawa a lima a lallaki ket napattog dagiti in-inumen dagitoy; nagpakawan ni Inocensio ngem saannan nga ammo no ania ti sarapaenna kadagiti danog, arrabis ken kugtar agingga a nariknana ti pannakamalo ti botelia ti ulona, iti apges iti naduyok a bakrangna ket naawanan iti puot.

(Adda tuloyna)