Agingga iti Ungto ti Awan Patinggana

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikapat a paset)

 

ADDAN ni Inocensio iti ospital idi makapuot. Nasakit dagiti sugat iti ulona, adda benda iti kanawan a bakrangna, nga idi agangay ket naamirisna a bunga dayta iti pannakabagsolna. Sumagmamano nga aldaw a nagpaimbag iti ospital. Binagbagaan manen ti amana ken ti inana a nasken nga awatenna ti kinapudno; ngem  ti panangalawna ken ni Adora iti lubong a gayunggayong nga umok ti basol ti kinapudno nga ammo ni Inocensio.

Nagawid sadiay San Mariano nga ilida tapno agpaimbag. Idi nalainganen, nagsubli manen iti San Lucas tapno ituloyna a sapulen ni Adora Fernandez.

Agsipud ta maugotanen iti gastuenna, napanunotna ti agangkat iti balut ken sitsaron sana ilako nga ipasiar sadiay red light district ti San Lucas tunggal sardam a pangsarsarakanna met ken ni Adora Fernandez. Nangupa metten iti maysa a siled iti balay nga abay ti pagang-angkatanna iti balut ken sitsaron, inaramidna daytoy tapno adda rasonna nga agpasiar ken aglikuslikos iti red light district tunggal rabii.

Namitlo a nakita ni Inocencio ni Adora ngem dina naasitgan ken nakasao: iti maysa a parbangon iti sanguanan ti The Sensation International Club; iti uneg ti maysa a kotse nga agturong iti ruar ti red light district, ken iti downtown iti shopping mall iti maysa a malem ngem napukaw ti imatangna idi asitgannan daytoy; ket iti panunot ni Inocencio, likliklikan ni Adora ti inda panagsarita—no ania ti rason, dayta ti saanna a mabatok. Ngem saan a naawanan iti namnama ta dumtengto met laeng ti gundaway nga agtungtongda.

Naruros dagiti binulong ti kalendario,  napaspas a limmabas ti panawen agingga nga inabuten ni Inocensio Cordova ti edad a limapulo ket dua ngem saanna a pulos a nakatungtong ni Adora Fernandez; ni saanna a nasaep nga adda dagiti mata nga agsipsiput kenkuana iti inna panangsukisok iti puseg ti red light district—dagiti mata, nga idi damona ket nagubbogan ti napait a lua, dagiti nakasasaem a sainnek—kumutikot iti kaunggan a naibudi iti linabag ti sardam—dumteng iti biag ti tunggal sardam no nagpakadan ti lawag, ngem dagiti kurimed a saning-i a kagiddan ti pannakarikna kadagiti adu a tudok ti dagum iti barukong  ket saanto nga agmawmaw, agnanayon a marikna ta dayta ti pinili ti parsua a mangik-ikut daytoy a kasasaad.

Dagiti dagum a maitudtudok iti barukong ket marikrikna met ni Inocensio Cordova, saan laeng nga iti pisikal a bagina iti inna pakariknaan no di pay lalo iti kaungganna, nga iti in-inut a yaaasideg ti panagtabon ti initna, mariknanan ti panagkapsut ti bagina ngem saan ti pakinakemna, ta saanto a matay ti napudno nga ayat iti kaanoman—ti ayatna ken ni Adora.

No awan ti kaimudingan ti ayatna ken ni Adora Fernandez iti daytoy a lubong, iti sabali a lubong, ikutna pay laeng dayta nga ayat ket sadiay innanto saraken manen tapno idatonna dayta nga ayat; ket mariknanan iti asideg a panagpakadan ti pisikal a bagina, iti pannakaruros ti binulong dagiti kalendario—saan laeng a bulan ken tawtawen ti naruros no di pay ket ti edad. Iti tallo a dekada a panangsapsapulna ken Adora, imbaklayna ti nabantot a pannakapaay—awan dumana a pannakapaay a tuodan ti nalidem unay a lubong.  Inkeddeng ni Inocensio Cordova ti agawid laengen sadiay ilida—iti Brgy. Lubong, iti ili ti San Valentin.

A dayta ti napasamak, nagawid sadiay San Valentin a baklayna ti sangabag-oy a pannakapaay; ngem saanna a sawiren ti panangawitna kadagita a pannakapaay ta palag-anan ti namnama iti kinaadda pay iti kaimudingan ti amin. Adda pay laeng a sitatakder iti Brgy. Lubong dagiti saksi iti ayan-ayatda ken Adora, ti saksi ti kinaragsak ti panagubingda iti dakulap dagiti kinelleng nga inda pagtiltiliwan kadagiti kulibangbang ken tuwwato, dagiti ragragsak ken mirugrog a ladawan ti napalabas nga isuda iti lasag ken dara ti natarnaw a lagip. Wen, iti natarnaw a lagip ti napalabas a sapulen ni Inocensio Cordova ti saanna a masarakan a kaimudingan.

Ket iti dayta nga agalas-kuatro a nagmanto ti malem, iti linapogan sangasut a metros manipud iti balayda, iti sirok ti nalayog a narra, inyilad ni Inocensio Cordova iti papag a kawayan iti abong-abong nga inaramidna nga isu naynay nga inna panangisubli-pananglagip ti napalabas—saksi daytoy a narra iti kinataoda, ta sipud iti panagubingda a dua ken Adora, iti isasalpada iti kinaagtutubo—agingga a tinubuanda iti ayat—saksi daytoy a narra iti naidumduma nga ayat; saksi met laeng ita daytoy a kayo iti pananglaglagip ni Inocencio iti napalabas. Daytoy a narra a kasla takiag laeng ti puonna idi agtutuboda ti saksi iti panangawat ni Adora iti ayat ni Inocensio; itan, saanen a marakep ti puonna, ngem iti sirok daytoy adda nagtubo a kasla kalukmeg ti putan ti kumpay a puonna a kayo met laeng ti narra. Ti laeng pagdumaanna ti lugar ket awanen daydi narukbos a kayo ti lipay—kayo a nakaalaanda iti simbolo ti ayan-ayatda: maysa a naidumduma a bunga, nagsinanpuso—gagangay a ti bunga ti lipay ket nagbubukel, ngem ti napidutda idi ket nagsinan puso; rinagadi a ginudua idi ni Inocensio ti bunga, sana inikkan iti bitin a nagsirkulo a pakaibitinan ti naingpis ken nangisit a kurdon ti sapatos. Daytoy ti tanda ti ayan-ayatda, saanda nga insusuot dayta no di ket induldulin ti tunggal maysa ti ik-ikutanna nga apag.

(Maigibusto)