Agingga iti Ungto ti Awan Patinggana

 Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maudi a paset)

 

Ngem iti panagrikna ni Inocensio iti bagina, lalo met a mariknana ti saem dagiti rinibribu a dagum a maitudtudok iti pusona; no maminsan ket sarapaenna ti kinadagsen ti barukongna, ti saem nga umukrit tunggal umanges, a pasaray madlaw ni Manangna a Nena ken Kayongna nga Jose ken dagiti lima nga annak dagitoy ken nangibalakad iti inna ibibisita iti doktor amangan no ania dayta a marikriknana. Ngem saannan nga inkaskaso, inyaleng-alengna dagiti balakad; ta no maminsan, mulmolan ti mugingna a mabannog met ti bagina ken panunotna iti pananggamulona iti nalidem a panagbiagna; no ipalubos ti Apo a dumatagen iti sakaananna, isun dayta ti itulokna a mapasamak; ta sadiay nagkaysa a biag nga inna manen ituloy a saraken ni Adora Fernandez no addan sadiay wenno urayen no isu ti umuna.

Ket iti dayta a malem a dandanin agalaskuatro a naulimek ti aglawlaw—a nanglangan dagiti iriag ken sinnungbat dagiti panal, kakok, pitopit ken dadduma pay a billit iti inda panagkansion kadagiti sangsanga dagiti kayo iti aglawlaw; a nalabaga ti maris ti agtabon nga init iti tangatang a laud ken napattopattokan iti sumagmamano a rimmuok dagiti narasay ken puraw nga ulep nga ap-aprosan ti nabannayad a pul-oy; ngem iti barukong ni Inocensio agkankanta kabayatan ti inna panangitali ti duyaw a laso a crepe paper—nga agarup  saggaysa a pulgada ti kaakabana iti aglawlaw ti puon ti  bassit a narra, siam amin dagita nga intali ni Inocensio ta isimbolona ti petsa nuebe iti bulan ti Pebrero a panagkasangay ni Adora Fernandez, kasangayna ita nga aldaw. Karaman nga intali ni Inocensio ti pisi a bunga ti lipay a tanda ti ayan-ayatda. Uray no daytoy laengen ti pakalaglagipan ni Inocensio—ti panangisublina ti ayan-ayatda babaen ti lagip. Kalpasanna, inyiladnan iti papag ket nairidep—nasam-it a ridep iti sakbibi ti lagip.

Nagdalapdapen ti sipnget idi makariing—nadagsen latta ti barukongna ket mariknana ti ukrit iti tunggal inna panaga-nges. Inkeddengnan ti agawid, ta mariknanan a kumarkaro ti saem dagiti tudok dagiti rinibribu a dagum iti batog ti pusona iti tunggal inna panaganges. Imbilinna lattan kadagiti kabbalayna a saanda a ririingen ta agriingto lattan a mangrabii no makapuot.

Iti sab-ok ti sardam, kumulkuldit ti puyupoy a kasla adda iti inna iyar-arasaas kadagiti agdaydayyeng a riari ken andidit nga imutektekan ken paliiwen—ti kinaadda ti maysa nga anniniwan—nakadalungdong ken in-nut, agpilpilay nga immarubayan iti puon ti bassit a narra, minatmatanna dagiti duyaw a laso a crepe paper ken ti kuentas a pisi a nagsinan puso a bunga ti lipay; nayugyog dagiti abaga ti parsua ket napatugaw, inyapputna dagiti dakulapna iti rupana ket inukopanna  ti kabukbukodanna a limdo; iti aglawlaw, kellaat a nagulimek dagiti riari ken andidit, ken simmardeng ti kumulkuldit itay a puyupoy ta kasla nakidanggayda iti ulimek dagiti kasla agpalpaliiw a bituen ken ti nakamulagat nga agbubukel a bulan iti daya. A, naulimek ti sardam—a kasna isursurat iti linabag ti aglawlaw ti naidumduma a pakasaritaan ni ayat.  Idi nagkalma ti rikna daytoy a parsua, timmakder, inukarkaranna ti maysa kadagiti laso ken ti kuentas a kagudua a bunga ti lipay, kalpasanna ket in-inuten a pimmanaw ken nangkamang iti bandana iti abagatan.

Iti siled a matmaturogan ni Inocensio iti dayta a yaadalem ti sardam, madlaw daytoy ti panangkammetna ti batog ti pusona gapu iti marikriknana a saem—awan dumana a saem ti tudok ti rinibribu a dagum, ngem kalpasan ti sumagmamano pay a kanito, ti saem ket nagbalinen a bugas ti saan a mailadawan a kinanam-ay—naidumduma a kinanam-ay, agnanayon a kinanam-ay; nagparang manen ti narimat nga isem iti rupana—a nabayag a nakadulin sipud pay pimmanaw ni Adora—isem a taal a gupit iti asinoman; manipud iti sanga ti narukbos a narrra iti linapogan, in-inut a naruros ti maysa a nagango a bulong ket naginiin a nagtinnag iti sab-ok ti nakaul-ulimek nga angin, nabayag a nagin-iniin a nagpabababa agingga a nagdisso iti katengngaan ti abut a nagkalian iti bagas ti baling a singkamas iti dayaen ti puon ti bassit a narra; ket iti kalangitan in-inut nga inabbongan ti nalitem nga ulep ti mulagat a bulan ket nagsipnget ti lubong; kasla saanen a makagunay ti puyupoy, saanna a mayabyaban ti lubong, ket itoy a situasion, namnamaen ti nalinnaaw a parbangon.

Ti linnaaw kadi ket lua ti rabii? Aglua met ti rabii gapu ta aginanan ti napaksuyan nga ayat; nga itan ket aglaylayag—a kas iti maysa a bilog iti nadalluyon a kataawan, aglaylayag nga agturong iti lubong nga awan patinggana—iti eternidad; no addanto pay kaitutopanna ti nadagem a napasamak iti naidumduma nga ayat, ti laengen managayat unay a Namarsua ti makaammo iti dayta a banag ta isu laeng ti pagpinalan ti kaimudingan dagiti amin a parsua.#