Agingga iti Ungto ti Awan Patinggana

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Umuna a paset)

 

Naidumduma ti tao a situtudio a mangsurot iti balikas ti pusona—no ania ti diktar ken ipitpitik daytoy a linabag ti kari, a naisawang ken sinapataanna isu met ti mangidalan kenkuana iti dana nga agturong iti naidumduma a pakasaritaan ni ayat; bugtong nga ayat a gagangay a masarakan laeng kadagiti panid dagiti babasaen ngem masarakan met iti pudno a biag.

Kas itoy naidumduma a pakasaritaan ti ayat ni Inocencio Cordova, a mangsapsapul ti kasilpo-nayon ti nageppas a kaipapanan ti karinkari ngem dina masapulan dayta, uray no taluntonennan ti dana ti demonstratibo a panagayat wenno kulibanteng a kinamartir—no maawagan a kinamatir ti kastoy a klase ti panagayat, ta ngamin saanna a masarakan iti kaanoman, uray no ibusenna ti amin a panawenna iti kabibirok ken ni Adora Fernandez nga ay-ayatenna la unay, saanna a mabirokan iti kaanoman ta aglemmeng nga aglemmeng ti suheto tapno maguped ti relasionda wenno liklikanna nga agsantak dayta a karinkari. Kaiyarigannan ti kasta a panagbirbirok dagiti danapeg nga umasideg ngem saan nga agsabat dagiti saka ta adda met askaw a sumiasi iti taltaluntonen a dana.

No maminsan naatap ti namaris a lubong a pinaidaman ti gundaway gapu iti makaidagem a parnuay met laeng ti tao, ta iti las-ud ti napudno la unay a karinkari, saan a naliklikan ti pannakaisarwag  ti bangungot a nangtalukbong iti awan patinggana a ragsak—ket naipasngay ti awan patinggana a panagsapsapul iti nageppas a kaipapanan. Ngem sadino ti pagturongan daytoy a kaimudingan? Saan a maripirip, saan a maimutektekan…

Buybuyaen itan ni Inocencio Cordova ti nalabaga a darang ti lumlumnek nga init iti laud, iti ungto ti immatang iti San Lucas Bay iti dayta a malem nga umap-apros ti puyupoy ken kinaaddana manen iti kabisera ti probinsia ken iti rehion, tapno ituloyna a biroken ni Adora nga ay-ayatenna; ta adda ngamin iti nakasao a baro  a kaarrubada—ni Carlito Jularbal a nakitana ni Adora iti maysa a sardam a nakatakder daytoy—a kaduana ti tallo pay a nalalapsat a babbai a kasda la agpadpadaan-agaw-awis iti asinoman nga agbalin a kustomerda iti sanguanan ti maysa a night club, iti taratar dagiti night club, bar, videoke bar ken massage parlor iti Bayview Avenue wenno iti red light district ti kabisera. No masarakanna ni Adora, nasken a kumbinsirenna nga agbalbaliwen ti ay-ayatenna, ta isu dayta ti maiparbeng; ta saanna a karbengan ti agbiag iti biag a palawapaw. Ti karinkari a nangsinggalot ti ayan-ayatda ti rumbeng a lumtaw ken mangited iti sabali manen a namnama. Isu a nasken a sapulenna ni Adora, agbirok nga agbirok, nasken a saan a sumuko ni Inocencio Cordova, aramidenna amin amin a pamuspusan ken kabaelanna a mangbalbaliw iti taltaluntonen a dana ti balasang nga ay-ayatenna—ta agturongen daytoy iti awan patinggana a kinasipnget—agnanayon a kinasipnget a lubong. Isu a kayatna nga alawen, kayatna nga isalakan ta maasian la unay unay iti ay-ayatenna, maasian—wenno ti saem, gura ken lunod ti balasang iti tao a nagbasol kenkuana ket nagdas-al iti panagpalawapawna iti gimong—ti immapon iti muging ni Adora ket marikrikna met ni Inocensio. Maawatan unay ni Inocensio a marikrikna ni Adora, awan kaparisna a saem, pungtot ken gura nga ingget-punget ken lunod iti tao a nagbasol—ta iti kaudian a panagsaritada nga agayan-ayat ket insangsangit, ingngaretnget ken inawagan ti balasang iti demonio, kadedemonioan iti amin a demonio, demonio a nagtagilasag ken kunana pay a di pay la mapeste ti peste a tao; ket ti lunod, gura ken pungtot a naiyebkas manipud iti barukong ti ay-ayatenna, kaiyarigannan ti naisurat iti rabaw ti danum ti namungayan ti kinataona wenno kas nakautangan iti biag ta daytoy met laeng a demonio a tao ti nangpuros-nangrabngis ti ik-ikutanna a gameng.

Inyandingay met idi ni Inocensio a saanna a baybay-an ni Adora, a saan a nagbaliw ti ayatna iti laksid ti napasamak; ngem nasken, wen, nasken nga agriing iti maysa a bangungot, nasken nga agriing iti kinapudno, a sanguenna ti amin, nga ilabanna ti karbenganna no isu; ngem saan a pinati-sinurot ni Adora ta iti kabigatanna ket saannan a nakita ti ay-ayatenna, saanna nga ammo no sadino ti ayanna, awan ti makaibaga iti asinoman a pagdamaganna. Naladingitan unay ni Inocensio, saanna nga ammo ti aramidenna, kailiwna la unay ti ay-ayatenna, kailiwna.

Nagpatpatnag a nagpagnapagna ken nangmanman iti red light district, a mangmira kadagiti nakaistambay a GRO kadagiti ridaw dagiti night club, wenno agistambay-aginana ken masansan a sumirip kadagiti ayan dagiti agsalsala a babbai iti entablado ti bar wenno club ngem napaay a mangsapul iti ay-ayatenna. Saanna a makita kadagiti simmiripanna-nagbuyaan kadagiti agsasala a babbai iti entablado ngem saan naawanan iti namnama ni Inocencio ta iti mugingna adu pay dagiti club ken bar a dina pay nasirip wenno nastrek.

(Adda tuloyna)