Agkabsat, napaltogan bayat pannaturogda

GREGORIO DEL PILAR, Ilocos Sur – Dua nga agkabsat ti nagudas babaen ti paltog bayat ti pannaturogda iti pugonda idi Enero 24.

Nainaganan dagiti biktima a da Renato Wawaw, 21, baro, ken ti adingna a ni Lester, 19, naasawaan ken agpada nga agnaed iti Sitio Ul-uling, Poblacion ditoy nga ili.

Segun ken ni Jimmy Waway, ama dagiti biktima, idi nakangegda iti kanalbuong manipud iti pugon a nagturogan dagiti agkabsat, napanda kinita dagitoy ket nadatnganda idan a nadigos iti darada.

Nagsagrap dagiti agkabsat iti sugat iti uloda a puon ti nakatayanda.

Saan nga ammo ti ama ti motibo ti pannakapaltog dagiti annakna ken no asino dagiti nagisayangkat.

Iti pannakaisurat daytoy, agtultuloy ti panagimbestiga dagiti polis mainaig iti nasao a pammaltog.#